ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Закрите акціонерне товариство Світловодський завод "Спецзалізобетон", створено рішенням зборів членів організації орендарів Світловодського заводу "Спецзалізобетон" на підставі Закону України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про цінні папери та фондову біржу" та іншими нормативними актами, а також у відповідності з статутом товариства.. У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "Світловодського заводу "Спецзалізобетон" станом на 27.05.2011р. змінено повне та скорочене офіційні найменування підприємства, а саме: з ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" на ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон", повна назва Публічне акціонерне товариство Публічне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, зареєстроване та знаходиться за адресою: 27500, м.Світловодськ Кіровоградської обл., вул.Комсомольська 36, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням, товарний знак, фірмові бланки та інші реквізити. Управління Товариством здійснюють: - Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства. - Наглядова рада. - Правління. - Ревізійна комісія.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; за звiтний перiод: -- стосовно середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 106 осiб; -- середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 1 особа; -- чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня 0осiб; --фонду оплати працi. 5287,1 тис.грн. за попереднiй перiод: -- стосовно середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 110 осiб; -- середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 1 осiб; -- чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 0 осiб; --фонду оплати працi. 3574,5тис.грн. Пiдбiр кадрiв для пiдприємства здiйстюється рiзними методами. Центром зайнятостi, iнформування робiтникiв пiдприємства про наявнi вакансiї. Вiддiл кадрiв здiйснює роботу з добору, вiдбирання i розташування кадрiв на основi оцiнювання їх квалiфiкацiї, особистiх i дiлових якостей, контролює правильнiсть використання працiвникiв у пiдроздiлах пiдприємства. З усiма прийнятими громадянами укладається трудовий договiр у писемнiй формi, що являє собою угоду мiж працiвником й адмiнiстрацiєю пiдприємства. Основними обов'язковими умовами трудового договору є: мiсце роботи, трудовi функцiї, час початку роботию. Висновок трудового договору iз працiвником оформляється наказом керiвника пiдприємства про прийом на работу. У наказi про прийом на роботу обов"язково вказуються: умови прийому ( по сумiсництву, на тимчасову роботу, з iспитом термiном, за переведенням), на яку посаду, з якого числа здiйснюється прийом на роботу, форма й система оплати працi. При укладення трудових договорiв переваги вiддається робiтникам - вiдрядникам високої квалiфiкаiї й фахiвцям з вищою освiтою згiдно потребам виробництва. При укладеннi трудового договору працiвник пiд розпис знайомиться з умовами працi, наявнiстью на робочому мiсцi небезбечних и шкiдливих виробничих чинникiв, якi ще не усуненi, i можливих наслiдках їх дiї на здоров я, правами на пiльги i компенсацiї. Трудовi вiдносини працiвникiв суспiльства регулюються законодавством про працю України, Статутом Товариства , правилами внутрiшнього трудового розпорядку дiючим колективним договором. Колективним договором передбаченi соцiальнi гарантiї i пiльги працiвникам i їхнiм сiм`ям: - надання матерiальної допомоги; надання путiвок на лiкування та оздоровлення; - проведення культурно-масових заходiв; - виплата одноразової допомоги при звiльненнi; -премiювання працiвникiв; - надавати дiтям трудящих пiд час канiкул пiльговi путiвки в оздоровчi табори, санаторiї; - надання допомоги сiм'ям загиблих працiвникiв i iнвалiдам, що отримали травми на виробництвi,. Робiтникам зi шкiдливими умовами працi товариством назначаються пiльговi пенсiї. На пiдприємствi проводиться комплекс заходiв щодо полiпшення умов працi i санiтарно-оздоровчi заходи по таких напрямках: - зменшення запорошеностi на робочих мiсцях, - освiтленню робочих мiсць, - зниженню рiвню шуму, - температурному режиму повiтря, - санiтарно-побутовому обслуговуванню.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не входить до складу будь-яких організацій, підприємств та установ.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб не мали мiсце протягом звiтного перiоду.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" на 2015 рік I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Облікова політика Публічного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон" (далі Компанія) - це конкретні принципи, основи, умови та правила, прийняті Компанією, для підготовки і подання фінансової звітності. Відповідно до МСБО 8 "Облікові політики , зміни в облікових оцінках і помилки" Компанія зобов`язується послідовно застосовувати вибрану облікову політику при здійснені господарських операцій. Ця облікова політика буде використана при першому ж застосуванні Стандартів. У зв`язку з активізацією євроінтеграційних процесів в Україні, розвитком міжнародного співробітництва, залученням іноземних інвестицій в економіку України, виходом вітчизняних підприємств на міжнародні ринки капіталу Компанія визнає необхідним впровадження методології поширення інформації згідно з Міжнародними Стандартами фінансової звітності для забезпечення відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової звітності суб`єктів господарювання. Облікова політика розроблена так, щоб уся фінансова звітність Компанії відповідала всім вимогам кожного Міжнародного Стандарту фінансової звітності (МСФЗ) та кожного Міжнародного Стандарту бухгалтерського обліку (МСБО), що застосовується. Відступ від вимог МСФЗ та МСБО припустимий у вкрай рідких випадках, коли це необхідно, щоб забезпечити достовірність фінансової звітності. Компанія змінює облікову політику тільки якщо: - Зміна вимагається МСФЗ та МСБО; - Зміна приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб`єкта господарювання. Компанія робить це для цього, щоб користувачі фінансової звітності мали змогу порівнювати фінансову звітність ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" через якийсь час для визначення тенденцій у його фінансовому стані, фінансових результатах діяльності та грошових потоках. Компанія докладе максимальних зусиль для покращення доречності, достовірності фінансової звітності та зіставності такої фінансової звітності через якийсь час, а також для зіставності з фінансовою звітністю інших суб`єктів господарювання. II. Організаційний розділ 1. Загальні відомості про Компанію. Компанія створена на підставі Законів України та діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про акціонерні товариства", а також у відповідності до Статуту Товариства та інших нормативно-правових актів. Публічне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон" є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон". У своїй діяльності Публічне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон" керується нормами чинного законодавства України, статутом товариства, внутрішніми нормативними актами, а при здійсненні зовнішньо - економічної діяльності - актами інших держав та актами міжнародного права. Основною метою ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Компанії , покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Компанії, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення потреб підприємств всіх форм власності та громадян в продукції та послугах шляхом здійснення виробничо-господарської діяльності. Компанія є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютні та інші рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своїм повним найменуванням та символікою, фірмовий бланк та здійснює свою діяльність відповідно до норм чинного законодавства України. Основними видами діяльності Компанії є: - Виготовлення виробів із бетону для будівництва; - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; - Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах. Основним ринком для реалізації продукції є Україна, а також Компанія здійснює реалізацію на ринках зарубіжжя. Перспективні плани розвитку Компанії полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт. Компанія розташована за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вулиця Комсомольська, будинок 36. Компанія функціонує в умовах коли економіка України хоч і визнана ринковою, але продовжує демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції. Стабільність економіки і відповідно стабільність діяльності Компанії залежить в значній мірі від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової системи. На українську економіку і відповідно на діяльність Компанії впливають ринкові коливання та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках та ускладнення умов кредитування в Україні. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України, існує певна невизначеність щодо фінансового стану, результатів операцій та економічних перспектив Компанії. Керівництво Компанії вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності в умовах, що склалися. 2. Організація бухгалтерського обліку Компанія з 1 січня 2012 року вводить таку форму організації бухгалтерського обліку: Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером. Посада головного бухгалтера входить до штатного розкладу Компанії. Головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог МСФЗ та МСБО, податкового законодавства України та інших нормативних актів. Головний бухгалтер несе відповідальність перед керівником підприємства, відповідно до переліку питань, перерахованих у його посадовій інструкції і в цьому Положенні. Відповідальність інших працівників, які ведуть облік, регулюється посадовими інструкціями, що затверджуються керівником Компанії. Повноваження на підпис документів Право першого підпису на банківських розрахунково-платіжних та інших документах надається голові правління-генеральному директору. У разі відсутності голови правління-генерального директора право першого підпису надається технічному директору. Головному бухгалтеру надається право другого підпису на банківських розрахунково-платіжних та інших документах. Документообіг Документообіг Компанії регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовим особам у межах наданих їм повноважень. До таких документів відносяться, зокрема (але не виключно): - накази про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційних комісій, про встановлення та розміру ліміту каси та інші ; - посадові інструкції. Перелік посадових осіб, яким доручено отримувати і видавати матеріальні цінності, визначається посадовими інструкціями та договорами матеріальної відповідальності. Первинний облік Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи складаються під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів складаються зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: - назву документа (форми); - дату і місце складання; - назву підприємства, від імені якого складено документ; - зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції . Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах первинного та зведеного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані первинних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам зведеного обліку на перше число кожного місяця. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації Компанія на вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів зобов'язана за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії. Компанія вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. Компанія встановлює термін проведення інвентаризації активів та зобов`язань не рідше одного разу на рік і обов`язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації активів та зобов`язань перед складанням річної фінансової звітності встановлюється на протязі четвертого кварталу поточного року. Податковий облік Компанія веде податковий облік та подає податкову звітність у відповідності до Податкового кодексу України та згідно інших нормативних документів, що регулюють ведення податкового обліку в Україні. Управлінський облік і контроль. Система і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій розробляються головою правління - генеральним директором та можуть змінюватися в оперативному режимі у залежності від потреб користувачів цієї звітності. 3. Робочий план рахунків Усі підрозділи Компанії повинні вести бухгалтерський облік у відповідності до Робочого Плану рахунків та Інструкції про його застосування. В Компанії застосовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань господарських операцій підприємств і організацій" та "Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291. III.МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ Вести бухгалтерський облік компанії згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV , Міжнародними Стандартами фінансової звітності та Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку. Фінансову звітність складати та подавати у відповідності до Міжнародних Стандартів фінансової звітності та Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку. Методичні підрозділи облікової політики: 1. Основа подання інформації При підготовці та поданні інформації Компанія керується МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних Стандартів фінансової звітності", МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки", МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та іншими МСФЗ та МСБО. Відповідно до вказаних МСФЗ та МСБО Компанія намагається забезпечити , щоб перша фінансова звітність компанії, складена за МСФЗ, та її проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію, яка : - Є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах; - Забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ; - Витрати на її отримання не повинні перевищувати вигоди для користувачів. Істотні оцінки, думки та припущення Компанія робить на основі МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних Стандартів фінансової звітності", МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших МСФЗ та МСБО. У наслідок невизначеності, властивій господарській діяльності, багато статей у фінансових звітах не можна оцінити точно, а можна оцінити лише попередньо, тому Компанія може переглядати попередні облікові оцінки, якщо відбуваються зміни обставин, на яких базувалася оцінка, або внаслідок нової інформації чи більшого досвіду. При складанні та поданні фінансової звітності Компанія керується також МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Метою підготовки та подання фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб`єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність компанії також демонструє результати того, як управлінський персонал Компанії розпоряджається ввіреними йому ресурсами. Для досягнення цієї мети фінансова звітність надає таку інформацію про Компанію : - Активи. - Зобов'язання. - Власний капітал. - Дохід та витрати , у тому числі прибутки та збитки. - Внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників. - Грошові потоки. Ця інформація, разом з іншою інформацією у примітках, допомагає користувачам фінансової звітності спрогнозувати майбутні грошові потоки компанії і , зокрема, їхній час та вірогідність. Повний комплект фінансової звітності Компанії включає: - Звіт про фінансовий стан на кінець року. - Звіт про сукупні доходи за період. - Звіт про зміни у власному капіталі за період. - Звіт про рух грошових коштів за період. - Примітки , що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення. - Звіт про фінансовий стан на початок найбільш давнього порівняльного періоду, коли Компанія застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли вона перекласифіковує статті своєї фінансової звітності. Компанія подає з однаковою значимістю всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності. Компанія складає фінансову звітність на основі безперервності, тобто здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі. У разі якщо Компанія буде мати намір ліквідуватися чи припинити діяльність або не буде реальної альтернативи таким заходам, то фінансова звітність не буде складена на основі припущення про безперервність і інформація про цей факт та причини його будуть розкриті в примітках до фінансової звітності. Компанія подає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за принципом нарахування. Компанія подає повний комплект фінансової звітності (включаючи порівняльну інформацію) як мінімум щороку та за період тривалістю один рік, що закінчується 31 грудня поточного року. Компанія розкриває порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду та подає три звіти про фінансовий стан, по два з усіх інших звітів та відповідні примітки. Компанія встановлює суттєвість фінансової звітності на рівні 1% від підсумку звіту про фінансовий стан за період. Компанія чітко ідентифікує фінансову звітність шляхом подання відповідних заголовків звітів, приміток тощо. Функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії є українська гривня. Компанія подає фінансову звітність в українській гривні округленій до тисячі. Звіт про фінансовий стан Компанії включає статті , що подають такі суми: - Основні засоби; - Інвестиційна нерухомість; - Нематеріальні активи; - Фінансові активи; - Інвестиції, обліковані із застосуванням методу участі в капіталі; - Біологічні активи; - Запаси; - Торговельна та інша дебіторська заборгованість; - Передоплати; - Аванси з податків та інших платежів, крім податку на прибуток; - Грошові кошти та їх еквіваленти; - Загальна сума активів, класифікованих, як утримувані для продажу, та активи, включені у ліквідаційні групи, класифіковані, як утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"; - Торговельна та інша кредиторська заборгованість; - Аванси отримані; - Забезпечення; - Процентні кредити за запозичення; - Фінансові зобов`язання; - Зобов'язання з виплат працівникам; - Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 "Податки на прибуток"; - Податки та інші платежі до сплати, крім податку на прибуток; - Відстрочені податкові зобов`язання та відстрочені податкові активи, як визначено МСБО 12 "Податки на прибуток"; - Зобов`язання , включені у ліквідаційні групи, класифіковані як утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"; - Неконтрольовані частки, представлені у власному капіталі; - Випущений капітал і резерви, що відносяться до власників материнського підприємства. Компанія подає усі статті доходу та витрат, визнані за період, у звіті про сукупні доходи. Звіт про сукупні доходи Компанії повинен включати рядки , які подають такі суми за період: - Дохід ; - Прибутки та збитки, що виникають внаслідок припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю; - Фінансові витрати ; - Частку прибутку або збитку асоційованих та спільних підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі; - Якщо фінансовий актив перекласифікований так, що він оцінюється за справедливою вартістю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслідок різниці між попередньою балансовою вартістю та його справедливою вартістю на дату перекласифікації (як визначено в МСФЗ 9 ); - Податкові витрати; - Одна сума , що складається з підсумку прибутку або збитку від припинених видів діяльності після сплати податків та прибутку або збитку після сплати податків, визнаного після оцінки до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж або після вибуття активів чи вибуття ліквідаційної групи, що становить припинену діяльність; - Прибуток або збиток; - Кожний компонент іншого сукупного прибутку, класифікований за своїм характером; - Частку іншого сукупного прибутку асоційованих та спільних підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі; - Загальний сукупний прибуток. Компанія розкриває у Звіті про сукупні доходи такі статті : - прибуток або збиток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської Компанії; - загальний сукупний прибуток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської Компанії. Компанія подає аналіз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, із застосуванням методу "функції витрат" згідно МСБО 1 "Подання фінансової звітності", вважаючи що таке подання є достовірним і більш доречним. Компанія класифікує витрати за методом "функції витрат" таким чином: - Дохід від продажу; - Собівартість реалізації: - Валовий прибуток; - Інший дохід; - Витрати на збут; - Адміністративні витрати; - Інші витрати; - Фінансовий дохід; - Фінансові витрати; - Прибуток до оподаткування. Додатково Компанія, у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності", розкриває інформацію про характер витрат. Звіт про зміни у власному капіталі Компанії включає таку інформацію: - загальний сукупний прибуток за період, із зазначенням окремо загальних сум, що відносяться до власників материнського підприємства та до неконтрольованих часток ; - для кожного компоненту власного капіталу впливи ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку, визнаного відповідно до МСБО 8 ; - для кожного компоненту власного капіталу, зіставлення вартості на початок та на кінець періоду, окремо розкриваючи зміни в результаті: а) прибутку чи збитку; б) іншого сукупного прибутку; в) операцій з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників, показуючи окремо внески власників та виплати власникам, а також зміни у частках власності у дочірніх підприємствах, які не спричинили втрату контролю. Звіт про рух грошових коштів Компанії , надає інформацію, яка дає користувачам змогу оцінювати зміни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фінансовій структурі (у тому числі ліквідність та платоспроможність), а також здатність впливати на суми та строки грошових потоків з метою пристосування до змінюваних обставин та можливостей у відповідності до МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів". Інформація про грошові потоки є корисною для оцінки здатності ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" генерувати грошові кошти та їх еквіваленти. Вона також підвищує ступінь зі ставності звітності про результати діяльності різних суб'єктів господарювання. Звіт про рух грошових коштів Компанії відображає грошові потоки протягом періоду згідно з поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову. Грошові кошти від операційної діяльності показують, якою мірою операції Компанії генерують грошові кошти, достатні для погашення позик, підтримки операційної потужності, виплати дивідендів та здійснення нових інвестицій без залучення зовнішніх джерел фінансування. Грошові кошти від інвестиційної діяльності показують, якою мірою здійснювалися видатки на ресурси, призначені для генерування майбутнього прибутку і майбутніх грошових потоків. Грошові кошти від фінансової діяльності показують, в якій мірі можливі претензії щодо майбутніх грошових потоків з боку тих, хто надає капітал Компанії. Компанія звітує про грошові потоки від операційної діяльності застосовуючи "прямий метод", згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. У Примітках до фінансової звітності Компанія розкриває: - інформацію про основу складання фінансової звітності і про конкретні облікові політики; - розкриває інформацію, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фінансовій звітності; - надає інформацію, яку не подано у фінансовій звітності, але яка є доречною для її розуміння. Примітки містять інформацію на додаток до поданої у звіті про фінансовий стан, звіті про сукупні доходи, звіті про зміни у власному капіталі та звіті про рух грошових коштів. Примітки надають описові пояснення та детальніший аналіз статей, поданих у фінансових звітах. Компанія застосовує МСБО 34 " Проміжна фінансова звітність". Вона подає проміжну фінансову звітність за перший квартал поточного фінансового року, за півріччя поточного фінансового року та за дев`ять місяців поточного фінансового року. Мінімальний зміст проміжного фінансового звіту визначається Компанією у відповідності до МСБО 34 " Проміжна фінансова звітність" і становить: - стислий звіт про фінансовий стан; - стислий звіт про сукупні доходи; - стислий звіт про зміни у власному капіталі; - стислий звіт про рух грошових коштів; - деякі пояснювальні примітки. Головною метою подання проміжної фінансової звітності є забезпечення відображення всієї інформації, доречної для розуміння фінансового стану Компанії та результатів її діяльності протягом проміжного періоду. 2. Операційні сегменти. Компанія розкриває та подає інформацію про операційні сегменти у відповідності до МСФЗ 8 "Операційні сегменти". Компанія відображає в звітності окремо інформацію про операційний сегмент, який відповідає будь-якому з таких кількісних порогів: - його відображений у звітності дохід, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і між сегментні продажі або трансфертні операції, становить 10% (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів; - абсолютна величина відображеного в звітності прибутку або збитку становить 10% (або більше) більшої за абсолютною величиною суми: а) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не збиткових сегментів б) сукупного відображеного у звітності збитку всіх операційних збиткових сегментів - його активи становлять 10% (або більше) сукупних активів усіх операційних сегментів. Компанія визначає на 2012 рік один операційний сегмент - виготовлення виробів із бетону для будівництва. 3. Основні засоби. Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Собівартість об'єкта основних засобів визнається активом якщо є ймовірність майбутніх економічних вигод, пов'язаних з об'єктом, котрі надійдуть до Компанії та собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. Компанія визнає основними засобами матеріальні об`єкти, що їх: - утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; - використовують за очікуванням протягом більше одного року та грошовою вартістю більше 2500,00 грн. Компанія, після визнання основного засобу активом, обирає своєю обліковою політикою модель "собівартості" і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. На основні засобі Компанія нараховує амортизацію, систематично розподіляючи суму активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів. Знос розраховується як зменшення вартості активів до їх залишкової вартості протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання. Компанія встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі 0,1% від собівартості основного засобу. Компанія встановлює такі групи основних засобів та строки корисної експлуатації: ------------------------------------------------------------------ | Групи | Строки | | | корисної експлуатації | |--------------------------------+-------------------------------| |група 1 - земельні ділянки | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 2 - капітальні витрати на | 15 | |поліпшення земель, не пов'язані | | |з будівництвом | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 3 - будівлі, | 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |споруди, | 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |передавальні пристрої | 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 4 - машини та обладнання | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |з них: | | |--------------------------------+-------------------------------| |електронно-обчислювальні машини,| 2 | |інші машини для автоматичного | | |оброблення інформації, пов'язані| | |з ними засоби зчитування або | | |друку інформації, пов'язані з | | |ними комп'ютерні програми (крім | | |програм, витрати на придбання | | |яких визнаються роялті, та/або | | |програм, які визнаються | | |нематеріальним активом), інші | | |інформаційні системи, | | |комутатори, маршрутизатори, | | |модулі, модеми, джерела | | |безперебійного живлення та | | |засоби їх підключення до | | |телекомунікаційних мереж, | | |телефони (в тому числі | | |стільникові), мікрофони і рації,| | |вартість яких перевищує 2500 | | |гривень | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 5 - транспортні засоби | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 6 - інструменти, прилади, | 4 | |інвентар (меблі) | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 7 - тварини | 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 8 - багаторічні насадження| 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 9 - інші основні засоби | 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 10 - бібліотечні фонди | 3 | |--------------------------------+-------------------------------| | |група 12 - тимчасові | 5 | |(нетитульні) споруди | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 13 - природні ресурси | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 14 - інвентарна тара | 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 15 - предмети прокату | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 16 - довгострокові | 7 | |біологічні активи | ------------------------------------------------------------------ |група 17 - капітальне будівництво | - | ------------------------------------------------------------------ | група 18 - придбання основних засобів | - ! ------------------------------------------------------------------ ! група 19 - виготовлення ! - ! основних засобів ------------------------------------------------------------------ Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва чи не введені в експлуатацію придбані основні засоби, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва чи введенні в експлуатацію придбаного основного засобу вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно. Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів. Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення. Певна частина витрат на ремонт капіталізується, а витрати на поточний ремонт відносяться до витрат періоду їх понесення. Ремонт та технічне обслуговування основного засобу не звільняє від необхідності нараховувати амортизацію. Проте амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва. Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигод від його подальшого використання або вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про прибутки та збитки за рік, в якому відбулось припинення визнання об'єкту. Дооцінка основного засобу прямо переноситься до нерозподіленого прибутку , коли припиняється визнання активу. Інвентаризація основних засобів проводиться раз на рік обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією протягом IV кварталу поточного року. 4. Нематеріальні активи. Компанія обліковує Нематеріальні активи у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Компанія визнає нематеріальним активом - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Компанія визнає нематеріальний актив, якщо є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб'єкта господарювання та собівартість активу можна достовірно оцінити. Нематеріальні активи визнаються та ідентифікуються у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Нематеріальні активи придбані або створені Компанією зараховуються на баланс за собівартістю у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Після первісного визнання, Компанія оцінює нематеріальний актив за моделлю "собівартості", це модель, коли нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Суми нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації, що амортизується, Компанія розподіляє на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно. Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації Компанія приймає за нуль. Компанія встановлює такі групи нематеріальних активів та строки корисної експлуатації: ------------------------------------------------------------------ | Групи |Строк корисної експлуатації | |--------------------------------+-------------------------------| |група 1 - права користування |відповідно | |природними ресурсами (право |до правовстановлюючого | |користування надрами, іншими |документа | |ресурсами природного середовища,| | |геологічною та іншою | | |інформацією про природне | | |середовище); | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 2 - права користування |відповідно | |майном (право користування |до правовстановлюючого | |земельною ділянкою, крім права |документа | |постійного користування | | |земельною ділянкою, відповідно | | |до закону, право користування | | |будівлею, право на оренду | | |приміщень тощо); | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 3 - права на комерційні |відповідно | |позначення (права на торговельні|до правовстановлюючого | |марки (знаки для товарів і |документа | |послуг), комерційні (фірмові) | | |найменування тощо), крім тих, | | |витрати на придбання яких | | |визнаються роялті; | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 4 - права на об'єкти |відповідно | |промислової власності (право на |до правовстановлюючого | |винаходи, корисні моделі, |документа, але не менш як | |промислові зразки, сорти |5 років | |рослин, породи тварин, | | |компонування (топографії) | | |інтегральних мікросхем, | | |комерційні таємниці, в тому | | |числі ноу-хау, захист від | | |недобросовісної конкуренції | | |тощо) крім тих, витрати на | | |придбання яких визнаються | | |роялті; | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 5 - авторське право та |відповідно | |суміжні з ним права (право на |до правовстановлюючого | |літературні, художні, музичні |документа, але не менш як | |твори, комп'ютерні програми, |2 роки | |програми для електронно- | | |обчислювальних машин, компіляції| | |даних (бази даних), фонограми, | | |відеограми, передачі (програми) | | |організацій мовлення тощо) крім | | |тих, витрати на придбання яких | | |визнаються роялті; | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 6 - інші нематеріальні |відповідно | |активи (право на ведення |до правовстановлюючого | |діяльності, використання |документа | |економічних та інших привілеїв | |--------------------------------+-------------------------------| |група 7 - придбання (виготовлення) | | |нематеріальних активів | - | | | | ----------------------------------------------------------------- Прибуток або збиток від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнаються у звіті про сукупний дохід як інші доходи або витрати. Інвентаризація нематеріальних активів проводиться раз на рік обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією протягом IV кварталу поточного року. 5. Інвестиційна нерухомість. Компанія визнає інвестиційною нерухомістю таку нерухомість, що утримується з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей у відповідності до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість". Інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання орендної плати або збільшення капіталу і генерує грошові потоки в значній мірі незалежно від інших активів. Компанія визнає інвестиційну нерухомість як актив, коли: - є ймовірність того, що Компанія отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю; - собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. Компанія визнає таку, належну їй інвестиційну нерухомість: - будівля, яка є власністю Компанії та надана в оренду згідно з однією чи кількома угодами про операційну оренду. Компанія обирає своєю обліковою політикою, щодо інвестиційної нерухомості, модель "собівартості" і обліковує інвестиційну нерухомість за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності у відповідності до аналогічних об'єктів основних засобів. Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю. Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті або коли інвестиційна нерухомість вилучається з використанням на постійній основі і не очікується жодних економічних вигід від її вибуття. Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або ліквідацію інвестиційної нерухомості, визначаються як різниця між чистим надходженням від вибуття і балансовою вартістю активу і визнаються в прибутку або збитках у періоді вибуття чи ліквідації. 6. Запаси. Компанія обліковує запаси у відповідності до МСБО 2 "Запаси". Компанія визнає запасами активи, які: - утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; - перебувають у процесі виробництва для такого продажу; - існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. Компанія оцінює запаси за меншою з таких величин: собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2 "Запаси". При оцінці запасів за собівартістю Компанія включає всі витрати на придбання, витрати на переробку, та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення у теперішній стан. При оцінці запасів за чистою вартістю реалізації Компанія оцінює ціну продажу у звичайному ході бізнесу і вираховує з неї попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. Компанія класифікує запаси: - виробничі запаси; - виробничі допоміжні матеріали; - матеріали; - незавершене виробництво; - готова продукція; - товари. Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків, а також витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням запасів. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання. Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію. Постійні виробничі накладні витрати Компанії - це ті непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва. До постійних витрат Компанії належить амортизація, утримання будівель і обладнання, витрати на управління та обслуговування виробничої діяльності. Змінні виробничі накладні витрати Компанії - це такі непрямі витрати на виробництво, які змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва. До змінних витрат Компанії належать витрати на сировину та матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, технологічне паливо й електроенергія, витрати на оплату праці працівникам зайнятим у виробництві продукції, нарахування соціального внеску та інші витрати. Інші витрати Компанія включає в собівартість запасів тією мірою, якою вони були понесені при доставці запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній стан. При виконанні послуг запаси оцінюються Компанією за витратами на їх виробництво. Витрати складаються з витрат на оплату праці та інших витрат на персонал, безпосередньо зайнятий виконанням послу, включаючи керівний персонал і з відповідних накладних витрат. Компанія визначає собівартість запасів за формулою "середньозваженої" собівартості. Згідно з формулою середньозваженої собівартості, собівартість кожної одиниці визначається із середньозваженої собівартості подібних одиниць на початок періоду та собівартості подібних одиниць, що були придбані або вироблені протягом періоду. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості робіт, послуг Компанія складає по кожному окремому виду виробленої продукції. Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума списання вартості запасів до їх чистої вартості реалізації та втрати запасів визнаються Компанією витратами періоду, в якому відбулося списання або втрата. У разі коли запаси розподіляються на інший актив (як компонент основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної експлуатації цього активу. 7. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти Компанії та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі. Для цілей звіту про рух грошових коштів Компанії грошові кошти та їх еквіваленти складаються з коштів в банках і касі в функціональній валюті представлення фінансової звітності. 8. Операції в іноземній валюті. При переведенні результатів та фінансового стану Компанії у валюту подання фінансової звітності Компанія керується МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів". Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти, відображаються Компанією у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату проведення операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках. 9. Зменшення корисності активів. Компанія застосовує МСБО 36 "Зменшення корисності активів" для забезпечення обліку своїх активів за сумою, яка не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування . Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума, на яку балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти , перевищує суму його (її) очікуваного відшкодування визнається збитком від зменшення корисності. 10. Фінансові інструменти. Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" . Компанія вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб`єкта господарювання та фінансового зобов`язання або інструмента капіталу, у іншого суб`єкта господарювання. Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов`язання за собівартістю у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка". Компанія визнає фінансовим активом будь-який актив, що є: - грошовими коштами; - інструментом власного капіталу іншого суб`єкта господарювання; - контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив та обмінювати фінансові інструменти; - контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу. Компанія створює резерв на погашення сумнівного фінансового активу у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" у разі якщо корисність фінансового активу зменшується. Об`єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу або групи активів зменшується, містить у собі такі спостережні дані: - значні фінансові труднощі емітента або боржника; - порушення контракту, так як невиконання зобов'язань чи прострочування платежів; - надання позикодавцем концесії позичальникові, яку позикодавець не розглядав би за інших умов; - оголошення банкрутства або інша фінансова реорганізація; - зникнення активного ринку для цього фінансового активу; - спостережні дані, що свідчать про зменшення, яке можна оцінити, попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від групи фінансових активів з часу первісного визнання цих активів. Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках і збитках для всіх знецінених фінансових активів. Компанія визнає фінансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є: - контрактним зобов`язанням надавати грошові кошти або інші фінансові активи іншому суб`єкту господарювання або обмінювати фінансові активи та фінансові зобов`язання; - контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу. Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням суми прямих витрат за операціями. Доходи і витрати, при припиненні визнання фінансового зобов'язання, визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання. Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума представленню у звіті про фінансовий стан тоді, коли є здійснене в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум. Припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов'язання відбувається у відповідності до критеріїв МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". 11. Класифікація поточна та непоточна. Операційний цикл Компанії дорівнює дванадцяти місяцям і визнається як час між придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові кошти або еквіваленти грошових коштів. Актив класифікується як поточний, якщо: - Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі; - Компанія утримує актив в основному з метою продажу; - Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; - актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмеження щодо їх використання. Інші активи класифікуються як непоточні. Зобов'язання класифікується як поточне, якщо: - Компанія сподівається погасити це зобов'язання в ході свого нормального операційного циклу; - Компанія утримує це зобов'язання в основному з метою продажу; - зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; - Компанія не має права відстрочити погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду. Інші зобов'язання класифікуються як непоточні. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання. 12. Витрати на позики. У відповідності до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанія визнає витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу і є собівартістю такого активу та інші витрати на позики, які визнаються як витрати. Витратами на позики Компанія вважає витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені у зв`язку із запозиченням коштів. 13. Пенсійні зобов`язання та інші виплати персоналу. У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Компанія визнає : - зобов`язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть сплачені в майбутньому; - витрати, якщо Компанія споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам . Компанія проводить такі виплати працівникам: - короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, премії та матеріальні допомоги; - виплати при звільнені. Компанія здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. 14. Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи . Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Компанія має юридичні або добровільно взяті на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити. Компанія визнає забезпечення у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". Витрати, що стосуються забезпечення, відображаються у прибутках і збитках за вирахуванням відшкодування. Компанія використовує забезпечення лише для тих видатків, для яких це забезпечення створено. Умовні активи та зобов'язання визнаються Компанією у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". Умовними активами Компанія визнає можливі активи, які виникають внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються Компанією. Умовними зобов'язаннями Компанія визнає можливі зобов'язання , які виникають внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються Компанією або це можуть бути існуючі зобов'язання, які виникли в результаті минулих подій, але вибуття ресурсів щодо їх погашення є малоймовірним та сума їх не може бути достовірно оцінена. 15. Оренда. Компанія застосовує МСБО 17 "Оренда" проводячи операції, що передбачають угоди, згідно з якими орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого періоду часу. Компанія класифікує операції з оренди як операційну оренду та фінансову оренду. Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків протягом усього строку відповідної оренди. Облік, визнання та розкриття інформації про операції з оренди проводиться Компанією у відповідності з МСБО 17 "Оренда". 16. Дохід. Компанія застосовує МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій : - продаж товарів; - надання послуг; - використання активів Компанії іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди. Компанія вважає доходом валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб`єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу. Компанія оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: - Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар; - за компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами: - суму доходу можна достовірно оцінити; - ймовірно, що до компанії надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; - витрати, які були або будуть, понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: - можна достовірно оцінити суму доходу; - є ймовірність надходження до компанії економічних вигід, пов'язаних з операцією; - можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; - можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Ступінь завершеності операції визначається методом огляду виконаної роботи. Компанія класифікує доходи як : - дохід від звичайної діяльності; - прибуток від інших операцій. Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності Компанії. Основним видом доходу Компанії є реалізація виробів із бетону для будівництва . 17. Податки на прибуток. Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає обліковий підхід до податків на прибуток . Компанія обліковує поточні та майбутні податкові наслідки: - майбутнього відшкодування ( компенсації) балансової вартості активів (зобов`язань) , які визнані в звіті про фінансовий стан Компанії; - операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності Компанії . Даний стандарт Компанія застосовує до складу податків на прибуток включаючи всі податки, що базуються на оподатковуваному прибутку. Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості активу чи зобов`язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими вони були у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації, Компанія , визнає відстрочене податкове зобов`язання (відстрочений податковий актив). Компанія оцінює поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередній періоди за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство для розрахунку цієї суми - це ставки і законодавство, прийняті на звітну дату. Компанія визначає відстрочені податкові активи і зобов`язання на звітну дату між податковою базою активів і зобов`язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочені податкові активи з податку на прибуток визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню та перенесеними податковими збитками, у тій мірі, в якій існує значна ймовірність того, що Компанія матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання заліковуються один проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань. Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків визнаються відповідно до операцій, на яких вони ґрунтуються, або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі. 18. Події після звітної дати. У відповідності до МСБО10 "Події після звітного періоду" Компанія визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Компанія визначає два типа подій: - події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду( події , які вимагають коригування після звітного періоду); - події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду ( події, які не вимагають коригування після звітного періоду). Згідно вимог МСБО 10 "Події після звітного періоду" Компанія коригує фінансову звітність стосовно подій після звітного періоду та розкриває інформацію про такі коригування. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. Компанія стверджує, що не буде складати фінансової звітності на основі припущення безперервності, якщо події після звітного періоду свідчать про неприйнятність припущення безперервності. 19. Зв'язані сторони. Компанія у відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває у фінансовій звітності інформацію, необхідну для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток, спричиненого існуванням зв'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості. Зв'язаними особами Компанія вважає фізичних або юридичних осіб за такими ознаками: - фізична особа або близький родич такої фізичної особи, що контролює Компанію - має суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу; - юридична особа, що контролює Компанію - має суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу; - юридична особа, що перебуває під спільним контролем разом з Компанією; - інше, передбачене МСБО 24. 20. Узагальнюючий підрозділ. Компанія застосовує вимоги всіх МСБО та МСФЗ як до перелічених вище методологічних підрозділів облікової політики, так і до обліку всіх інших операцій, які виникають в ході господарської діяльності і вимагають розкриття та подання. IV. Заключні положення. Загальний контроль за виконанням вимог Положення залишаю за собою. Безпосередній контроль за виконанням вимог Положення покладається на головного бухгалтера Компанії . У випадку зміни норм чинного законодавства щодо питань, які передбачені Положенням, перевагу мають норми законодавства. У такому разі у Положення повинні бути внесені відповідні зміни. Внесення змін до даного Положення у зв'язку із зміною законодавства чи вступом у дію нових МСФЗ та МСБО здійснюється шляхом викладення Положення у новій редакції та затвердження Наказом .
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; На даний момент вся номенклатура продукції має сертифікат відповідності, згідно державної системи сертифікації УкрСЕПРО, стабільну високу якість та користується широким попитом у споживачів. Підприємство має можливість виготовляти нестандартний залізобетон по індивідуальним кресленням замовника. Продукція підприємства постійно використовується: - енергопостачальними компаніями, а саме: ПАТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ ЕК "Одесаобленерго", ПАТ "Херсонобленерго", ПАТ "Чернігівобленерго", ПАТ "Сумиобленерго", ПАТ "ЕАС Рівнеобленерго", ПАТ "А.Е.С. Київобленерго"; - різними філіями ПАТ "Укртелеком", а саме: Кіровоградська, Миколаївська, Житомирська; - для житлового будівництва, основні споживачі це будівельні компанії з різних міст України: Кременчуг, Полтава, Кіровоград, Київ, Черкаси, Кривий Ріг; - при розробці та будівництві гірничо-збагачувальних комбінатів та нафто-газових родовищ, а саме: ПАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Інгулецький ГЗК", ПАТ "Криворізький з-д гірничого обладнання", ПАТ "Комсомольське рудоуправління", ПАТ "Північний ГЗК", ПАТ "Центральний ГЗК", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укргазвидобування". Підприємство постійно займається просуванням своєї продукції на нові ринки збуту, а також розглядає можливість впровадження серійного випуску нових видів продукції.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Придбання або відчуження активів:тис.грн. будівництво 2010 рік - Придбання 398,0 Вибуття 0,0 2011 рік - Придбання 0,0 Вибуття 0,0 2012 рік - Придбання 0,0 Вибуття 0,0 2013 рік - Придбання 0,0 Вибуття 0,0 2014 рік - Придбання 0,0 Вибуття 0,0 2015 рік - Придбання 0,0 Вибуття 0,0 машини 2010 рік - Придбання 398,0 Вибуття 0,0 2011 рік - Придбання 794,0 Вибуття 0,0 2012 рік - Придбання 1081,0 Вибуття 0,0 2013 рік - Придбання 11,0 Вибуття 0,0 2014 рік - Придбання 8,0 Вибуття 160,0 2015 рік - Придбання 27,0 Вибуття 0,0
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; В звiтному роцi викуп власних акцiй Товариством не здiйснювалось. Державних замовлень товариство в звiтному роцi не мало. Пiдприємство не входить до будь-яких об'єднань. Орендованих основних засобiв та засобiв невиробничого призначення не має. Товариство в звiтному роцi облiгацiй не емiтувало. Обмежень на майно не має. В асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни, iншi об'єднання товариство не входить. Процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй чи iнших цiнних паперiв не випускало.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Обладнання,що використовується для виробництва та контролю параметрів тех.процесу, відповідає вимогам технологічних карт щодо вибору і застосування. Виробництво залізобетоних виробів забезпечено вантажо- підіймальними кранами г/п до 50 т, під'їздними залізничними коліями довжиною 1289 метрів, які з"єднуються з залізничними коліями з.д.станції Світловодськ Південної залізниці. Завантаження, кріплення і транспортування стояків залізничним транспортом виконується у відповідності до вимог "Правил перевозок грузов" та "Технических условий погрузки и крепления грузов", затверджених Міністерством транспорту. Для виробництва залізобетонних конструкцій підприємство забезпечене приміщеннями: формувально-арматурний цех площею 14600 м2, бетонозмішувальний цех, склад готової продукції площею 7000 м2, електромеханічний цех, транстпортний цех, виробнича лабораторія. Проектна потужність виробництва на добу 150 мЗ. Загальна кількість працюючих 113 чоловік. Формувально-арматурний цех обладнаний: 5. 6 виробничих технологічних ліній для виробництва стояків СВ 95-2, СВ 105-3,6, СВ 105-5, плит багатопустотних ПК 63-12, ПК 72-15, плит огорожі П 6в. До складу технологічних ліній входить: - мостові г/п крани від 16 до 30 тн - 7 шт. -бетоноукладчики - 6 шт. - вібростоли - 9 шт. - прес 63 тн/с - 3 шт. - візки передачі каркасів г/п 20 тн - 3 шт. - бетоновізні візки U=3 мЗ - 2 шт. - камери твердіння -18 nrr.,U =450 мЗ - візки для готових виробів - 3 шт., г/п 60 тн - теплогенератори -5 шт. Склад готової продукції обладнаний: - два місця завантаження з 6 напів.вагонів - крани мостові, г/ 20 тн - 2 шт. - тягові лебідки, 70 тн/с - 1 шт. - ел.зварювальні апарати - 2 шт. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції проводиться з переодичністю 1 раз у півріччя. Основні засоби знаходяться по місцю юридичної реєстрації підприємства: 27500 м.Світловодськ вул..Комсомольська 36, рахуються на балансі підприємства, утримуються за рахунок власних коштів підприємства, капітальне будівництво не планується.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента є сезонна робота підприємства, так на протязі першого та четвертого кварталу кожного звітного періоду різко скорочується випуск та реалізація продукції, а також протягом 2015 р. скоротилися об`єми житлового будівництва в державі, як наслідок немає держзамовлень для "обленерго", відповідно підприємство працює не з повною загрузкою виробничих потужностей, при цьому постійно збільшується ціна на енергоносії котрі займають 70% вартості матеріальних витрат в одиниці продукції та являються постійними витратами. Отже основною проблемою являється спад виробництва в державі, відсутність замовлень на залізобетонні вироби, робота по скороченому робочому графіку, коли б в підприємства була змога загрузки виробництва на 100% відповідно прибуток був би більшим.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Протягом звітного року за порушення законодавства штрафні санкції не нараховувались та не сплачувались.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство знаходиться на госпрозрахунку. Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов`язань. Тобто це та частина власних коштів підприємства, що є результатом його діяльності або отримана від власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбання акцій, паїв, тощо. Капітал втілює в собі ту частину активів підприємства, яку без будь-яких умов та обмежень можна визнати власністю підприємства. Від власного капіталу слід відрізняти суми зобов`язань та ті кошти, які утримуються підприємством для виконання певних цілей (програм).
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; За пiдсумками 2015 року Товариство не має невиконаних договорiв. Резерви виробничих потужностей дозволяють вчасно виконувати умови договорiв.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Товариство планує не тiльки зберегти асортимент своєї продукцiї, але й збiльшити її види. Залучати кредитнi кошти не планують через високу вартiсть кредиту. Через брак власних коштiв Товариство не планує значного розширення виробництва та реконструкцiю. Серед iстотних факторiв, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, слiд вiдзначити можливiсть значного зростання цiни на енергоносiї, та пiдвищення податкового тиску на рiвнi скорочення купiвельної спроможностi населення.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Науковi розробки та дослiдження не фiнансуються через вiдсутнiсть потреби.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; В звiтному роцi Товариство не було учасником судових справ.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Заплановано провести чергові звітно-виборні Загальні збори акціонерів за 2015 рік станом на 08 квітня 2016 року, з таким порядком денним: Публічне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон" Код за ЄДРПОУ 00132003 (27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36), повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Дата, час та місце проведення: 08 квітня 2016 року о 12-00 за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон", третій поверх, актова зала. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 11-00 до 11-45 год. На підставі документу, що посвідчує особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 04 квітня 2016 року. Порядок денний: 18. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" та затвердження регламенту Загальних зборів. 19. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 20. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2015 рік. 23. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 24. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік. 25. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік. 26. Внесення змін до Статуту ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" та затвердження нової редакції Статуту ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон". Основні показники фінансово - господарської діяльності ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2015 рік (тис. Грн.) Найменування показника Період Звітний Попередній Усього активів Основні засоби 28816 20125 Довгострокові фінансові інвестиції Запаси 6069 5167 Сумарна дебіторська заборгованість 2159 2950 Грошові кошти та їх еквіваленти 2 331 Нерозподілений прибуток -412 -535 Власний капітал Статутний капітал 38 38 Довгострокові зобов'язання 5531 5531 Поточні зобов'язання 20335 23539 Чистий прибуток (збиток) 123 -17 Середньорічна кількість акцій (штук) 10722 10722 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 106 110 Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. За адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон", кабінет Голови Правління. Відповідальна особа - Голова Правління Халинбаджах В.І. Телефон для довідок: (05236) 2-16-32. З повагою, Наглядова рада ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня