ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 19547 28290 0 0 19547 28290
будівлі та споруди 16871 22622 0 0 16871 22622
машини та обладнання 2423 5216 0 0 2423 5216
транспортні засоби 45 168 0 0 45 168
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 208 284 0 0 208 284
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 19547 28290 0 0 19547 28290
Опис Пояснення: Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Компанія визнає основними засобами матеріальні об`єкти, що їх: - утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; - використовують за очікуванням протягом більше одного року та грошовою вартістю більше 2500,00 грн. Компанія, після визнання основного засобу активом, обирає своєю обліковою політикою модель "собівартості" і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Компанія встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі 10% від собівартості основного засобу. Компанія встановлює такі групи основних засобів та строки корисної експлуатації: | Групи | Строки | | | корисної експлуатації | |група 1 - земельні ділянки | - | |група 2 - капітальні витрати на| 15 | |поліпшення земель, не пов'язані | | |з будівництвом | | |група 3 - будівлі, | 20 | |--------- | 15 | |------------ пристрої | 10 | |---------------и та обладнання | 5 | |------------------ | | |---------------------ьні машини,| 2 | |інші машини для автоматичного | | |оброблення інформації, пов'язані| | |з ними засоби зчитування або | | |друку інформації, пов'язані з | | |ними комп'ютерні програми (крім | | |програм, витрати на придбання | | |яких визнаються роялті, та/або | | |програм, які визнаються | | |нематеріальним активом), інші | | |інформаційні системи, | | |комутатори, маршрутизатори, | | |модулі, модеми, джерела | | |безперебійного живлення та | | |засоби їх підключення до | | |телекомунікаційних мереж, | | |телефони (в тому числі | | |стільникові), мікрофони і рації,| | |вартість яких перевищує 2500 | | |гривень | | |------------------------соби | 5 | |---------------------------ади, | 4 | |інвентар (меблі) | | |------------------------------ | 6 | |--------------------------------+ 10 | |--------------------------------+ 12 | |--------------------------------+ 3 | |--------------------------------+ 5 | |(нетитульні) споруди | | |--------------------------------+ - | |--------------------------------+ 6 | |--------------------------------+ | |--------------------------------+ | |-іологічні активи | | -------------------------------| - | -------------------------- | - ! ---------------------------------------------------------- ! -основних засобів -ва чи не введені в експлуатацію придбані основні засоби, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва чи введенні в експлуатацію придбаного основного засобу вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно. Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів. Інвентаризація основних засобів проводиться раз на рік обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією протягом IV кварталу поточного року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 11105 -497
Статутний капітал (тис.грн.) 38 38
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 38 38
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(11105.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(38.000 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.