ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 96.46
Опис ПРОТОКОЛ чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного Товариства "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" м. Свiтловодськ 30 квiтня 2015 року Дата проведення Загальних зборiв: 30 квiтня 2015 року. Мiсце проведення Загальних зборiв: 27500, Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Комсомольська, 36, в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", третiй поверх, актова зала. Час проведення Загальних зборiв: 10-00 год. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 24 квiтня 2015 року. Реєстрацiю акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", провела депозитарна установа ТОВ "Кремiнь Брок", з якою укладена вiдповiдна додаткова угода № 6 вiд 06 квiтня 2015 року до Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5 вiд 23 липня 2010 року. Склад Реєстрацiйної комiсiї: Циганюк Марина Вiкторiвна - Голова Реєстрацiйної комiсiї. Реєстрацiя акцiонерiв здiйснювалась у день проведення та за мiсцем проведення Загальних зборiв згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах (реєстром власникiв iменних цiнних паперiв) станом на 24 годину 24 квiтня 2015 року. Реєстрацiю почато: 09 год. 00 хв. Реєстрацiю закiнчено: 09 год. 45 хв. Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" вiдкрила Голова Реєстрацiйної комiсiї Циганюк М.В., яка надала наступну iнформацiю: Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 550 акцiонерiв, якi володiють простими iменними акцiями у кiлькостi 10 722 акцiї. Одна акцiя вiдповiдає одному голосу. На рахунку емiтента акцiй немає. Загальна кiлькiсть голосуючих простих iменних акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв згiдно Роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", становить 7 383 акцiї. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 7 122 голоси, що складає 96,46 % вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Згiдно ст.41 закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори акцiонерiв мають кворум, який складає 96,46 % (Додаток 1). Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах за пiдписами Голови, секретаря зборiв та Голови Реєстрацiйної комiсiї додається до протоколу зборiв (Додаток 2). Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрацiї не отримано. Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" вважаються вiдкритими. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджах В.I. повiдомив, що у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства", у засобах масової iнформацiї опублiкована iнформацiя про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", а саме: "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 60 (2064) вiд 30.03.2015р. Крiм того, повiдомлення розмiщене на сайтi Товариства, на сайтi Загальнодоступної iнформацiйної бази даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також надiслане кожному акцiонеру простим листом. Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного Загальних зборiв Товариства не надходило, тому порядок денний прийнятий до розгляду на зборах без змiн. Порядок денний: 1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi їй повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та затвердження регламенту Загальних зборiв. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 7. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2014 рiк та затвердження розмiру дивiдендiв за 2014 рiк. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 9. Припинення повноважень виконуючого обв'язки Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". 10. Обрання Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Правлiння. 11. Дострокове припинення повноважень членiв Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". 12. Обрання членiв Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Правлiння, обрання уповноваженої особи на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння. 13. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". 14. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 15. Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". 16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". 17. Внесення змiн до Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Збори приступили до розгляду питань порядку денного 1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi їй повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та затвердження регламенту Загальних зборiв. СЛУХАЛИ: Виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджаха Володимира Iллiча, який надав iнформацiю, що згiдно з рiшенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради вiд 25 лютого 2015р.), повноваження лiчильної комiсiї передано депозитарнiй установi ТОВ "Кремiнь Брок", з якою укладена вiдповiдна додаткова угода № 6 вiд 06 квiтня 2015 року до Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5 вiд 23 липня 2010 року. Склад лiчильної комiсiї: Циганюк М.В. - Голова лiчильної комiсiї; Козлова В.О. - член лiчильної комiсiї; Уколова С.С. - член лiчильної комiсiї. Голова Правлiння запропонував затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi їй повноважень лiчильної комiсiї. Заперечень не надходило. Голова Правлiння запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдь по третьому питанню до 15 хвилин; - iншi доповiдi - до 10 хвилин; - iнформацiя до 5 хвилин; - виступи в обговореннi до 5 хвилин; - довiдки до 3 хвилин. По всiм питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос. Голосування з питань 10, 12, 14 та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування. Заперечень не надходило. По першому питанню постановили: 1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi їй повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" затвердити. 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон": доповiдь по третьому питанню до 15 хвилин; iншi доповiдi - до 10 хвилин; iнформацiя до 5 хвилин; виступи в обговореннi до 5 хвилин; довiдки до 3 хвилин. По всiм питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос. Голосування з питань 10, 12, 14 та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з першого питання: 1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi їй повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" затвердити. 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон": доповiдь по третьому питанню до 15 хвилин; iншi доповiдi - до 10 хвилин; iнформацiя до 5 хвилин; виступи в обговореннi до 5 хвилин; довiдки до 3 хвилин. По всiм питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос. Голосування з питань 10, 12, 14 та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. СЛУХАЛИ: Виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджах В.I. запропонував обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Циганюк Марину Вiкторiвну. Iнших кандидатур запропоновано не було. Заперечень не надходило. По другому питанню постановили: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Циганюк Марину Вiкторiвну. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з другого питання: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Циганюк Марину Вiкторiвну. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. СЛУХАЛИ: звiт Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" у викладеннi виконуючого обов'язки Голови Правлiння Халинбаджаха В.I. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк (Додаток 3). Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Халинбаджах В.I. повiдомив, що основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2014 рiк наступнi: Основнi засоби за попереднiй перiод - 23322 тис.грн., за звiтний перiод - 20125 тис.грн. Запаси за попереднiй перiод - 2152 тис.грн., за звiтний перiод - 5167 тис.грн. Сумарна дебiторська заборгованiсть за попереднiй перiод - 2974 тис.грн., за звiтний перiод - 2950 тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти за попереднiй перiод - 50 тис.грн., за звiтний перiод - 331 тис.грн. Нерозподiлений прибуток за попереднiй перiод - (518) тис.грн., за звiтний перiод - (535) тис.грн. Статутний капiтал за попереднiй перiод - 38 тис.грн., за звiтний перiод - 38 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання за попереднiй перiод - 5531 тис.грн., за звiтний перiод - 5531 тис.грн. Поточнi зобов'язання за попереднiй перiод - 23447 тис.грн., за звiтний перiод - 23539 тис.грн. Чистий прибуток (збиток) за попереднiй перiод - (813) тис.грн., за звiтний перiод - (17) тис.грн. Виконуючий обов'язки Голови Правлiння звернувся до акцiонерiв iз пропозицiєю щодо затвердження звiту Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Перейшли до обговорення. Бажаючих виступити не було. Запитань вiд акцiонерiв не надходило. Приступили до голосування. По третьому питанню постановили: Звiт Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з третього питання: Звiт Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. СЛУХАЛИ: звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi у викладеннi Голови Ревiзiйної комiсiї Войцун Валентини Григорiвни (Додаток 4). Войцун В.Г. доповiла акцiонерам, що у звiтному перiодi здiйснювались постiйнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документацiя щодо бухгалтерського облiку вiдповiдає вiдповiдним вимогам i стандартам та достовiрно вiдображає фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. Голова Ревiзiйної комiсiї звернулася до акцiонерiв iз пропозицiєю щодо затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Перейшли до обговорення. Бажаючих виступити не було. Запитань вiд акцiонерiв не надходило. Приступили до голосування. По четвертому питанню постановили: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з четвертого питання: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2014 рiк. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Близнюка Сергiя Миколайовича зi звiтом Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2014 рiк (Додаток 5). Голова Наглядової ради Близнюк С.М. наголосив на тому, що протягом звiтного року Наглядова рада контролювала дiяльнiсть виконавчого органу, вiдповiдно до Статуту Товариства, заслуховувала звiти виконавчого органу, робила оцiнку його роботи. Засiдання Наглядової ради проводилися вiдповiдно до Статуту, що оформлювалося вiдповiдними протоколами. Голова Наглядової ради Близнюк С.М. доповiв, що за звiтний перiод скарг вiд акцiонерiв не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовiльну та виступив iз пропозицiєю щодо затвердження акцiонерами Звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Перейшли до обговорення. Бажаючих виступити не було. Запитань не надходило. По п'ятому питанню постановили: Звiт Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2014 рiк затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з п'ятого питання: Звiт Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2014 рiк затвердити. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Iванiвну з iнформацiєю, що рiчний звiт Товариства за 2014 рiк та баланс станом на 31.12.2014 року вiдповiдають встановленим нормативам, нацiональним стандартам (положенням) бухгалтерського облiку та вимогам дiючого законодавства. Медведенко Р.I. звернулась до акцiонерiв iз пропозицiєю щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк та балансу станом на 31.12.2014 року (Додаток 6). Заперечень не надходило. По шостому питанню постановили: 6.1. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк затвердити. 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2014 року затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з шостого питання: 6.1. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк затвердити. 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2014 року затвердити. 7. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2014 рiк та затвердження розмiру дивiдендiв за 2014 рiк. СЛУХАЛИ: iнформацiю головного бухгалтера Медведенко Раїсу Iванiвну про вiдсутнiсть прибутку за пiдсумками роботи Товариства за 2014 рiк. Медведенко Р.I. запропонувала акцiонерам у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за 2014 рiк не нараховувати. Перейшли до обговорення. Бажаючих виступити не було. Заперечень не надходило. По сьомому питанню постановили: У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за 2014 рiк не нараховувати. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з сьомого питання: У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за 2014 рiк не нараховувати. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. СЛУХАЛИ: Виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджаха В.I., який виклав основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк. Халинбаджах В.I. наголосив, що основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк спрямованi на одержання прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його подальшої стабiльної роботи (Додаток 7). Голова Правлiння виступив iз пропозицiєю щодо затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. Заперечень не надходило. По восьмому питанню постановили: Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з восьмого питання: Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити. 9. Припинення повноважень виконуючого обв'язки Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Солов'я О.О., який запропонував припинити повноваження виконуючого обв'язки Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Заперечень не надходило. По дев'ятому питанню постановили: Повноваження виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" припинити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з дев'ятого питання: Повноваження виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" припинити. 10. Обрання Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Правлiння. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Солов'я О.О., який запропонував обрати на посаду Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджаха Володимира Iллiча. Соловей О.О. умови трудового договору (контракту), що укладатиметься Головою Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" затвердити. Вiдповiдно до статуту Товариства договiр (контакт) з Головою Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" пiдписується Головою Наглядової ради вiд iменi Товариства. Iнших кандидатур запропоновано не було. Заперечень не надходило. По десятому питанню постановили: 10.1. Обрати Головою Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон": Халинбаджах Володимир Iллiч. Приступили до голосування ПIБ кандидата Кiлькiсть голосiв, вiдданих за кандидата Халинбаджах Володимир Iллiч. 7 122 10.2. Умови трудового договору (контракту), що укладатиметься Головою Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з десятого питання: 10.1. Обрати Головою Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон": Халинбаджах Володимир Iллiч. 10.2. Умови трудового договору (контракту), що укладатиметься Головою Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" затвердити. 11. Дострокове припинення повноважень членiв Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Солов'я О.О., який запропонував достроково припинити повноваження членiв Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Заперечень не надходило. По одинадцятому питанню постановили: Повноваження членiв Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" припинити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з одинадцятого питання: Повноваження членiв Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" припинити. 12. Обрання членiв Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Правлiння, обрання уповноваженої особи на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Солов'я О.О., який запропонував обрати Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" строком на 5 рокiв (до проведення чергових Загальних зборiв) у наступному складi: Бондаренко Володимир Григорович; Кононенко Юрiй Олексiйович; Медведенко Раїса Iванiвна; Островський Геннадiй Володимирович; Петров Олександр Степанович; Халинбаджах Валерiй Володимирович. Соловей О.О. запропонував умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" затвердити. Уповноваженою особою на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" обрати Голову Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Iнших кандидатур запропоновано не було. Заперечень не надходило. По дванадцятому питанню постановили: 12.1. Обрати Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" строком на 5 рокiв (до проведення чергових Загальних зборiв) у наступному складi: Бондаренко Володимир Григорович; Кононенко Юрiй Олексiйович; Медведенко Раїса Iванiвна; Островський Геннадiй Володимирович; Петров Олександр Степанович; Халинбаджах Валерiй Володимирович. Приступили до голосування Голосували: ПIБ кандидата Кiлькiсть голосiв, вiдданих за кандидатiв Бондаренко Володимир Григорович 7 122 Кононенко Юрiй Олексiйович 7 122 Медведенко Раїса Iванiвна 7 122 Островський Геннадiй Володимирович 7 122 Петров Олександр Степанович 7 122 Халинбаджах Валерiй Володимирович 7 122 Бюлетенiв, що визнанi недiйсними, немає. 12.2. Умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" затвердити. 12.3. Уповноваженою особою на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" обрати Голову Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з дванадцятого питання: 12.1. Обрати Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" строком на 5 рокiв (до проведення чергових Загальних зборiв) у наступному складi: Бондаренко Володимир Григорович; Кононенко Юрiй Олексiйович; Медведенко Раїса Iванiвна; Островський Геннадiй Володимирович; Петров Олександр Степанович; Халинбаджах Валерiй Володимирович. 12.2. Умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" затвердити. 12.3. Уповноваженою особою на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" обрати Голову Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". 13. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Солов'я О.О., який запропонував повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" припинити. Заперечень не надходило. По тринадцятому питанню постановили: Повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" припинити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з тринадцятого питання: Повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" припинити. 14. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Солов'я О.О., який запропонував обрати Наглядову раду ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборiв) у наступному складi: Близнюк Алiна Сергiївна; Близнюк Сергiй Миколайович; Гальчина Емма Григорiвна; Кривенко Геннадiй Михайлович; Островський Iгор Володимирович. Iнших кандидатур запропоновано не було. Заперечень не надходило. Соловей О.О. запропонував умови договорiв, що укладатимуться iз членами Наглядової ради затвердити та обрати особою, уповноваженою на пiдписання договорiв iз членами Наглядової ради, Голову Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" - Халинбаджаха В.I. Перейшли до обговорення. Заперечень не надходило. По чотирнадцятому питанню постановили: 14.1. Обрати Наглядову раду ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборiв) у наступному складi: Близнюк Алiна Сергiївна; Близнюк Сергiй Миколайович; Гальчина Емма Григорiвна; Кривенко Геннадiй Михайлович; Островський Iгор Володимирович. Приступили до голосування Голосували: ПIБ кандидата Кiлькiсть голосiв, вiдданих за кандидатiв Близнюк Алiна Сергiївна 7 122 Близнюк Сергiй Миколайович 7 122 Гальчина Емма Григорiвна 7 122 Кривенко Геннадiй Михайлович 7 122 Островський Iгор Володимирович 7 122 Бюлетенiв, що визнанi недiйсними, немає. 14.2. Умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. 14.3. Обрати уповноваженою особою на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, Голову Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" - Халинбаджаха В.I. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з чотирнадцятого питання: 14.1. Обрати Наглядову раду ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборiв) у наступному складi: Близнюк Алiна Сергiївна; Близнюк Сергiй Миколайович; Гальчина Емма Григорiвна; Кривенко Геннадiй Михайлович; Островський Iгор Володимирович. 14.2. Умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. 14.3. Обрати уповноваженою особою на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, Голову Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" - Халинбаджаха В.I. 15. Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Солов'я О.О., який запропонував достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Перейшли до обговорення. Заперечень не надходило. По п'ятнадцятому питанню постановили: Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" припинити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з п'ятнадцятого питання: Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" припинити. 16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Солов'я О.О., який запропонував Обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" строком на 5 рокiв (до проведення чергових Загальних зборiв) у наступному складi: Овчаренко Ерiк Васильович; Халинбаджах Дiана Валерiївна; Руденко Андрiй Олексiйович; Островський Олег Володимирович; Войцун Валентина Григорiвна. Iнших кандидатур запропоновано не було. Заперечень не надходило. По шiстнадцятому питанню постановили: Обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" строком на 5 рокiв (до проведення чергових Загальних зборiв) у наступному складi: Овчаренко Ерiк Васильович; Халинбаджах Дiана Валерiївна; Руденко Андрiй Олексiйович; Островський Олег Володимирович; Войцун Валентина Григорiвна. Приступили до голосування Голосували: ПIБ кандидата Кiлькiсть голосiв, вiдданих за кандидатiв Овчаренко Ерiк Васильович 7 122 Халинбаджах Дiана Валерiївна 7 122 Руденко Андрiй Олексiйович 7 122 Островський Олег Володимирович 7 122 Войцун Валентина Григорiвна 7 122 Бюлетенiв, що визнанi недiйсними, немає. Прийняте рiшення з шiстнадцятого питання: Обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" строком на 5 рокiв (до проведення чергових Загальних зборiв) у наступному складi: Овчаренко Ерiк Васильович; Халинбаджах Дiана Валерiївна; Руденко Андрiй Олексiйович; Островський Олег Володимирович; Войцун Валентина Григорiвна. 17. Внесення змiн до Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". СЛУХАЛИ: Голову Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджаха В.I. з iнформацiєю щодо необхiдностi внесення змiн до статуту Товариства та затвердження нової редакцiї. Халинбаджах В.I. виклав проект нового статуту Товариства та повiдомив, що вiдповiдно до дiючого статуту, право пiдпису нової редакцiї надано Головi Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Перейшли до обговорення. Бажаючих виступити не було. Запитань не надходило. По сiмнадцятому питанню постановили: 17.1. Внести змiни до Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". 17.2. Вiдповiдно до статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" право пiдпису нової редакцiї статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" надано Головi Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 122 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з сiмнадцятого питання: 17.1. Внести змiни до Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". 17.2. Вiдповiдно до статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" право пiдпису нової редакцiї статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" надано Головi Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Питання порядку денного акцiонерами розглянутi повнiстю. Питань та зауважень щодо ведення зборiв не надходило. Протокол про пiдсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв (Додаток 8). Голова зборiв закрив Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Голова Загальних зборiв О.О. Соловей Секретар Загальних зборiв М.В. Циганюк Голова Правлiння В.I. Халинбаджах М.П.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.