ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, ., м.Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового рику
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 5910419
Факс (044) 4825206
Вид діяльності депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр № Е-763 вiд 19.07.2010 року, надання послуг депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кремiнь Брок"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37015651
Місцезнаходження д/н, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, 39602, Ватутiна,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 520532
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.04.2010
Міжміський код та телефон (05366) 79-80-06
Факс (05366) 79-80-06
Вид діяльності депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр № вiд надання послуг депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми "Аналiтик-Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31008476
Місцезнаходження д/н, Кіровоградська область, ., м. Кiровоград, 25006, вул. Ушакова, 1А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2407
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0522274285
Факс 0522274285
Вид діяльності надання аудиторських i послуг емiтенту
Опис згiдно договору № 22/1 вiд 04 березня 2015 року проведено аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за станом на 31 грудня 2014 року. Перевiрку розпочато - 04 березня 2015 року, закiнчено - 10 квiтня 2015 року.