ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Халинбаджах Володимир Iллiч

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

21.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00132003
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 27500, Кіровоградська область, Свiтловодський, м.Свiтловодськ, Комсомольська,36
5. Міжміський код, телефон та факс (05236) 21623 ; 24241, (05236) 21621
6. Електронна поштова адреса 00132003@speczalizobeton.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№ 77, Газета "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

24.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://svitlovodsk_speczalizobeton.emitents.net.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

21.04.2017

(дата)