ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 28290 26398 0 0 28290 26398
будівлі та споруди 22622 21429 0 0 22622 21429
машини та обладнання 5216 4703 0 0 5216 4703
транспортні засоби 168 130 0 0 168 130
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 284 136 0 0 284 136
2. Невиробничого призначення: 526 464 0 0 464 526
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 526 464 0 0 526 464
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 28816 26862 0 0 28816 26862
Опис Пояснення: Вартість основних засобів Компанії,згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2016 року визначена в сумі 26398 тис. грн. Собівартість придбання - 66745 тис. грн., амортизація - 40347 тис. грн. Основні засоби Компанії згідно груп розподіляються: Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 21429 тис. грн. Машини та обладнання - 4703 тис. грн. Транспортні засоби - 130 тис. грн. Інструменти, прилади, інвентар - 136 тис. грн. За період 2016 року Компанія придбала основні засоби: - Інструменти, прилади, інвентар - 6 тис. грн.; - Машини і обладнання - 369 тис. грн.; - Будинки, споруди та передавальні пристрої - 131 тис. грн. Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам за 2016 рік становить 506 тис. грн. За період 2016 року основних засобів Компанії вибувало на суму 8 тис.грн.: - Транспортні засоби - 8 тис. грн. За звітний період Компанія нарахувала амортизації в сумі 2320 тис. грн. Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби. Інвестиційна нерухомість. Вартість інвестиційної нерухомості Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2016 року визначена в сумі 464 тис.грн. Собівартість придбання - 815 тис.грн., накопичена амортизація - 351 тис.грн. За 2016 рік Компанія нарахувала амортизації по інвестиційній нерухомості в сумі 62 тис.грн. В 2016 році Компанія не здійснювала поліпшення інвестиційної нерухомості. Вибуття інвестиційної нерухомості в 2016 році не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 11105 11105
Статутний капітал (тис.грн.) 38 38
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 38 38
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(11105.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(38.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.