ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 84 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 19656 X X
Усього зобов'язань X 19740 X X
Опис За станом на 31 грудня 2016 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги вiтчизняним постачальникам в сумi - 16896 тис. грн. Аванси отриманi вiд вiтчизняних покупцiв та замовникiв Компанiї на 31 грудня 2016 року складають - 2190 тис. грн. Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2016 року поточну заборгованiсть по податкам та iншим платежам, крiм податку на прибуток, в сумi 84 тис. грн.: - по податку з доходiв фiзичних осiб в сумi - 28 тис. грн.; - по податку на землю - 6 тис. грн.; - по вiйськовому збору - 4 тис. грн.; - iншi податки - 2 тис. грн.; - по соцiальному страхуванню в сумi - 44 тис. грн. За станом на 31 грудня 2016 року Компанiя визнає поточними фiнансовими зобов'язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi - 260 тис. грн. Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання Компанiя на 31 грудня 2016 року визнає в сумi - 196 тис. грн., в тому числi: - поточна заборгованiсть по розрахункам за пiдзвiтними коштами - 11 тис. грн.; - поточна заборгованiсть з податку на додану вартiсть, що виникла внаслiдок застосування норм Податкового Кодексу України в сумi - 179 тис. грн.; - iншi поточнi фiнансовi зобов'язання - 6 тис. грн.