ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31008476
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1 А, кімн. 511, тел.(0522) 27-42-85
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2407, 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит" щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за станом на 31 грудня 2016 року Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента, НКЦПФР. Звіт щодо фінансової звітності Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон", що додається, за станом на 31 грудня 2016 року, що включає: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; - Звіт про власний капітал за 2016 рік; - Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік; - Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки за 2016 рік. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон" несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності на 31 грудня 2016 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон" на 31 грудня 2016 року на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: У зв'язку із неможливістю перевірки фактів щодо інвентаризації активів, до яких не залучався аудитор, ми не можемо дати висновок щодо вищевказаних подій. Дані обставини можуть мати обмежений вплив на фінансову звітність, що перевірялась. Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон" станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Директор ТОВ АФ "Аналітик-Аудит" Гриценко О.І. сертифікат серії А №004236 Аудитор Митецька О.В сертифікат серії А №004241 Дата звіту : 12 квітня 2017 року Адреса аудиторської фірми: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511
д/н
д/н
д/н