ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Член правління -Начальник ВМТП
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондаренко Володимир Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 709660, 26.01.2000, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1965
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" економіст ВМТП
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно чинного законодавства та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме: - реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства; - підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства; - підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків; - розгляд звіту Ревізійної комісії за рік; - підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства; - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами; підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії; - розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою; - виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.


1) посада* Член правління- Головний інженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Островський Геннадій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 439172, 16.04.1998, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" головний механік
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно чинного законодавства та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме: - реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства; - підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства; - підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків; - розгляд звіту Ревізійної комісії за рік; - підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства; - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами; підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії; - розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою; - виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .


1) посада* Член правління - Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Халинбаджах Володимир Ілліч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕВ, 382797, 16.12.2014, Світловодським РС УГМС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1947
5) освіта*** Середньо-технічна
6) стаж роботи (років)*** 48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" технічний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно чинного законодавства та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме: - реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства; - підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства; - підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків; - розгляд звіту Ревізійної комісії за рік; - підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства; - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами; підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії; - розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою; - виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту. опис Голова Правління обирається і звільняється від виконання повноважень Наглядовою радою Товариства. Голова Правління укладає контракт із Наглядовою радою Товариства, що підписується Головою Наглядової ради Товариства. Голова Правління здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством. Голова Правління забезпечує дотримання Товариством діючого законодавства України, цього Статуту та укладених угод. Голова Правління має право: -представляти без довіреності інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; - видавати довіреності; - укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України; - відкривати банківські рахунки; - приймати рішення про отримання довгострокових та короткострокових кредитів, якщо розмір кредиту не перевищує 10 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства; - визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою; - розподіляти функціональні обов'язки адміністрації; - визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємсвтв, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою; - приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України; - встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства; - призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку; - видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства; - організовувати виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради про придбання та реалізацію Товариством власних акцій; - укладати колективний договір від імені Товариства з радою трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу; - підписувати колективний договір від імені Товариства по узгодженню з Наглядовою радою; - передавати частину питань своєї компетенції іншим посадовим особам Товариства при збереженні персональної відповідальності Голови Правління перед Загальними зборами акціонерів за їх належне виконання; - здійснювати інші функції, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.


1) посада* Член правління-Виконавчий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Халинбанджах Валерій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 233393, 25.02.1997, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1969
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" заступник директора з маркетингу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно чинного законодавства та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме: - реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства; - підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства; - підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків; - розгляд звіту Ревізійної комісії за рік; - підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства; - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами; підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії; - розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою; - виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .


1) посада* Член правління- Заступник виконавчого директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кононенко Юрій Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 451336, 30.01.2006, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1980
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ Світловодський завод "Спецзалізобетон"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно чинного законодавства та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме: - реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства; - підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства; - підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків; - розгляд звіту Ревізійної комісії за рік; - підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства; - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами; підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії; - розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою; - виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .


1) посада* Член правління-Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Медведенко Раїса Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 461048, 10.06.1998, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1965
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" зам.головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства: - прийняття рішення про отримання кредитів Товариством за їх узгодженням з Наглядовою Радою; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій Товариства, або на вимогу Наглядової ради. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше ЗО днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів; - підготовка та надання Загальним зборам та Наглядовій Раді пропозицій щодо придбання (викуп) та реалізацію власних акцій; - прийняття рішень про участь Товариства у громадських організаціях за погодженням з Наглядовою Радою; - підготовка та надання регулярної річної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Наглядовою Радою; - визначення переліку документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, за погодженням з Наглядовою Радою; - забезпечення та відповідальність за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період-. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління. Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на місяць. Засідання Правління вважається правомочним якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів під час голосування голос Голови Правління є вирішальним. Роботою Правління Товариства керує Голова Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Близнюк Сергій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 654154, 13.08.1999, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1965
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ"Сіаль Імпекс" зам.директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 3-ри роки
9) опис Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошові ні в натуральні формі, на підприємстві не працює.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Островський Ігор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 265610, 04.06.1997, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 3-ри роки
9) опис Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові ЗагальнГзбори для обрання решти членів Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених Законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошові ні в натуральні формі, на підприємстві не працює.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Геннадій Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 233116, 11.06.1997, Світловодським МРВ УМВС України в кіровоградській області
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** "АТЗТ"Світловодський завод "Спецзалізобетон" Нач.цеха адсорбентів
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 3-ри роки
9) опис Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові ЗагальнГзбори для обрання решти членів Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених Законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошові ні в натуральні формі, на підприємстві не працює.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Близнюк Аліна Сергіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 898442, 11.06.2002, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1937
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** пенсіонерка
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 3-ри роки
9) опис Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові ЗагальнГзбори для обрання решти членів Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених Законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошові ні в натуральні формі, на підприємстві не працює.


1) посада* Член Наглядової ради -секретар
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гальчина Емма Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕВ, 035823, 01.01.2004, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1956
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" секретар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 3-ри роки
9) опис Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові ЗагальнГзбори для обрання решти членів Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених Законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошові ні в натуральні формі.


1) посада* Голова Ревізійної комісії-Головний економіст
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Войцун Валентина Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 890659, 28.02.2002, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1957
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Світловодський завод залізобетонних виробів економіст відділу збуту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Строк повноважень Ревізійної комісію встановлюється Загальними зборами на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років. Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член Правління; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має .Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Островський Олег Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 285610, 11.06.1997, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1962
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" механік
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноважень Ревізійної комісію встановлюється Загальними зборами на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член Правління; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради. Перевірка нансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління та власної ініціативи Ревізійної комісіі або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Голова Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: 1)підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 2)факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошові ні в натуральні формі, на підприємстві не працює.


1) посада* Член Ревізійної комісії- Начальник відділу кадрів
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Руденко Андрій Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕВ, 027198, 24.10.2005, Світловодськтим МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1979
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" начальник ВК
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноважень Ревізійної комісію встановлюється Загальними зборами на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член Правління; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради. Перевірка нансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління та власної ініціативи Ревізійної комісіі або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Голова Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: 1)підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 2)факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не маєОплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.


1) посада* Член Ревізійної комісії-Начальник ВТК
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Халинбаджах Діана Валеріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 171298, 18.07.2007, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1991
5) освіта*** д/в
6) стаж роботи (років)*** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноважень Ревізійної комісію встановлюється Загальними зборами на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член Правління; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради. Перевірка нансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління та власної ініціативи Ревізійної комісіі або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Голова Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: 1)підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 2)факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не маєОплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.


1) посада* Член Ревізійної комісії - начальник дільниці теплогазоводопостачання
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Овчаренко Ерік Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 551915, 07.12.1998, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1953
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" начальник паросилового господарства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноважень Ревізійної комісію встановлюється Загальними зборами на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член Правління; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради. Перевірка нансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління та власної ініціативи Ревізійної комісіі або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Голова Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: 1)підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 2)факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не маєОплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.


1) посада* Член правління-начальник виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петров Олександр Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 267498, 14.05.1997, Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження*** 1952
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" зам.головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, згідно рішення Загальних зборів 5-ть років
9) опис До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства: - прийняття рішення про отримання кредитів Товариством за їх узгодженням з Наглядовою Радою; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій Товариства, або на вимогу Наглядової ради. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше ЗО днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів; - підготовка та надання Загальним зборам та Наглядовій Раді пропозицій щодо придбання (викуп) та реалізацію власних акцій; - прийняття рішень про участь Товариства у громадських організаціях за погодженням з Наглядовою Радою; - підготовка та надання регулярної річної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Наглядовою Радою; - визначення переліку документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, за погодженням з Наглядовою Радою; - забезпечення та відповідальність за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період-. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління. Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на місяць. Засідання Правління вважається правомочним якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів під час голосування голос Голови Правління є вирішальним. Роботою Правління Товариства керує Голова Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член правлiння -Начальник ВМТПБондаренко Володимир ГригоровичЕА, 709660, 26.01.2000, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi130.1212460413000
Член правлiння- Головний iнженерОстровський Геннадiй ВолодимировичЕА, 439172, 16.04.1998, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi1541.4362992154000
Член правлiння - Голова правлiнняХалинбаджах Володимир IллiчЕВ, 382797, 16.12.2014, Свiтловодським РС УГМС України в Кiровоградськiй областi210.1958589821000
Член правлiння-Виконавчий директорХалинбанджах Валерiй ВолодимировичЕА, 233393, 25.02.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi400.3730647340000
Член правлiння- Заступник виконавчого директораКононенко Юрiй ОлексiйовичЕА, 451336, 30.01.2006, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi30.027979853000
Член правлiння-Головний бухгалтерМедведенко Раїса IванiвнаЕА, 461048, 10.06.1998, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi30.027979853000
Голова Наглядової радиБлизнюк Сергiй МиколайовичЕА, 654154, 13.08.1999, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi6536.09028166653000
Член Наглядової радиОстровський Iгор ВолодимировичЕА, 265610, 04.06.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi294927.504196982949000
Член Наглядової радиКривенко Геннадiй МихайловичЕА, 233116, 11.06.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в кiровоградськiй областi000000
Член Наглядової радиБлизнюк Алiна СергiївнаЕА, 898442, 11.06.2002, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi282026.301063232820000
Член Наглядової ради -секретарГальчина Емма ГригорiвнаЕВ, 035823, 01.01.2004, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi30.027979853000
Голова Ревiзiйної комiсiї-Головний економiстВойцун Валентина ГригорiвнаЕА, 890659, 28.02.2002, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi30.027979853000
Член Ревiзiйної комiсiїОстровський Олег ВолодимировичЕА, 285610, 11.06.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi000000
Член Ревiзiйної комiсiї- Начальник вiддiлу кадрiвРуденко Андрiй ОлексiйовичЕВ, 027198, 24.10.2005, Свiтловодськтим МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi30.027979853000
Член Ревiзiйної комiсiї-Начальник ВТКХалинбаджах Дiана ВалерiївнаЕА, 171298, 18.07.2007, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi30.027979853000
Член Ревiзiйної комiсiї - начальник дiльницi теплогазоводопостачанняОвчаренко Ерiк ВасильовичЕА, 551915, 07.12.1998, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi10.009326621000
Член правлiння-начальник виробництваПетров Олександр СтепановичЕА, 267498, 14.05.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi30.027979853000
Усього 6672 62.22719642 6672 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.