ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 08.04.2016
Кворум зборів** 96.56
Опис ПРОТОКОЛ чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного Товариства "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" м. Свiтловодськ 08 квiтня 2016 року Дата проведення Загальних зборiв: 08 квiтня 2016 року Мiсце проведення Загальних зборiв: 27500, Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Комсомольська, 36, в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", третiй поверх, актова зала. Час проведення Загальних зборiв: 12-00 год. Дата складання перелiку акцiонерiв,якi мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 04 квiтня 2016 року Реєстрацiю акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", провела депозитарна установа ТОВ "Кремiнь Брок", з якою укладена вiдповiдна додаткова угода № 7 вiд 23 лютого 2016 року до Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5 вiд 23 липня 2010 року. Склад Реєстрацiйної комiсiї: Циганюк Марина Вiкторiвна - Голова Реєстрацiйної комiсiї. Реєстрацiя акцiонерiв здiйснювалась у день проведення та за мiсцем проведення Загальних зборiв згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах (реєстром власникiв iменних цiнних паперiв) станом на 24 годину 04 квiтня 2016 року. Реєстрацiю почато: 11 год. 00 хв. Реєстрацiю закiнчено: 11 год. 45 хв. Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" вiдкрила Голова Реєстрацiйної комiсiї Циганюк М.В., яка надала наступну iнформацiю: Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 550 акцiонерiв, якi володiють простими iменними акцiями у кiлькостi 10 722 акцiї. Одна акцiя вiдповiдає одному голосу. На рахунку емiтента акцiй немає. Загальна кiлькiсть голосуючих простих iменних акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв згiдно Роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", становить 7 416 акцiй. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 7 161 голос(iв), що складає 96,56% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Згiдно ст.41 закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори акцiонерiв мають кворум, який складає 96,56 % (Додаток 1). Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв неголосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 176 голос(iв). Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах за пiдписами Голови, секретаря зборiв та Голови Реєстрацiйної комiсiї додається до протоколу зборiв (Додаток 2). Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрацiї не отримано. Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" вважаються вiдкритими. Голова Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджах В.I. повiдомив, що у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства", у засобах масової iнформацiї опублiкована iнформацiя про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", а саме: "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 44 (2298) вiд 04.03.2016р. Крiм того, повiдомлення розмiщене на сайтi Товариства, на сайтi Загальнодоступної iнформацiйної бази даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також надiслане кожному акцiонеру простим листом. Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного Загальних зборiв Товариства не надходило, тому порядок денний прийнятий до розгляду на зборах без змiн. Порядок денний: 1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi їй повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та затвердження регламенту Загальних зборiв. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2015 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 7. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2015 рiк та затвердження розмiру дивiдендiв за 2015 рiк. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 9. Внесення змiн до Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Збори приступили до розгляду питань порядку денного 1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi їй повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та затвердження регламенту Загальних зборiв. СЛУХАЛИ: Голову Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджаха Володимира Iллiча, який надав iнформацiю, що згiдно з рiшенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради вiд 23 лютого 2016р.), повноваження лiчильної комiсiї передано депозитарнiй установi ТОВ "Кремiнь Брок", з якою укладена вiдповiдна додаткова угода № 7 вiд 23 лютого 2016 року до Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5 вiд 23 липня 2010 року. Склад лiчильної комiсiї: Циганюк М.В. - Голова лiчильної комiсiї; Козлова В.О. - член лiчильної комiсiї; Уколова С.С. - член лiчильної комiсiї. Голова Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджах В.I. запропонував затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi їй повноважень лiчильної комiсiї. Заперечень не надходило. Голова Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджах В.I. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдь по третьому питанню до 15 хвилин; - iншi доповiдi - до 10 хвилин; - iнформацiя до 5 хвилин; - виступи в обговореннi до 5 хвилин; - довiдки до 3 хвилин. По всiм питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос. Заперечень не надходило. По першому питанню постановили: 1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi їй повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" затвердити. 1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон": доповiдь по третьому питанню до 15 хвилин; iншi доповiдi - до 10 хвилин; iнформацiя до 5 хвилин; виступи в обговореннi до 5 хвилин; довiдки до 3 хвилин. По всiм питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 161 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з першого питання: 1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi їй повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" затвердити. 1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон": доповiдь по третьому питанню до 15 хвилин; iншi доповiдi - до 10 хвилин; iнформацiя до 5 хвилин; виступи в обговореннi до 5 хвилин; довiдки до 3 хвилин. По всiм питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. СЛУХАЛИ: пропозицiю Голови Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджах В.I. обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Таран Свiтлану Петрiвну, обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Циганюк Марину Вiкторiвну. Iнших кандидатур запропоновано не було. Заперечень не надходило. По другому питанню постановили: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Таран Свiтлану Петрiвну, обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Циганюк Марину Вiкторiвну. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 161 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з другого питання: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Таран Свiтлану Петрiвну, обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Циганюк Марину Вiкторiвну. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. СЛУХАЛИ: звiт Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" у викладеннi Голови Правлiння Халинбаджаха В.I. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк (Додаток 3). Голова Правлiння Халинбаджах В.I. повiдомив, що основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2015 рiк наступнi: Основнi засоби за попереднiй перiод - 20125 тис.грн., за звiтний перiод - 28816 тис.грн. Запаси за попереднiй перiод - 5167 тис.грн., за звiтний перiод - 6069 тис.грн. Сумарна дебiторська заборгованiсть за попереднiй перiод - 2950 тис.грн., за звiтний перiод - 2159 тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти за попереднiй перiод - 331 тис.грн., за звiтний перiод - 2 тис.грн. Нерозподiлений прибуток за попереднiй перiод - (535) тис.грн., за звiтний перiод - (412) тис.грн. Статутний капiтал за попереднiй перiод - 38 тис.грн., за звiтний перiод - 38 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання за попереднiй перiод - 5531 тис.грн., за звiтний перiод - 5531 тис.грн. Поточнi зобов'язання за попереднiй перiод - 23539 тис.грн., за звiтний перiод - 20335 тис.грн. Чистий прибуток (збиток) за попереднiй перiод - (17) тис.грн., за звiтний перiод - 123 тис.грн. Голова Правлiння Халинбаджах В.I. повiдомив акцiонерам, що за 2015 рiк було проведено сiм засiдань Правлiння Товариства, на яких вирiшувалися поточнi питання, що виникали у роботi Товариства. Всю роботу адмiнiстрацiї у звiтному перiодi було спрямовано на подальший розвиток пiдприємства, на недопущення падiння об'ємiв виробництва, покращення якостi продукцiї, що випускається, пiдвищення її конкурентноздатностi, вдосконалення iснуючих форм оплати працi, покращення умов працi персоналу, збiльшення заробiтної плати та економiю всiх видiв енергоресурсiв. Об'єм випущеної товарної продукцiї за 2015 рiк склав 40 806,5 тис.грн.(що складає 158,5% порiвняно з 2014 роком), реалiзовано товарної продукцiї на суму 40 923,6 тис.грн.(що складає 156,2% порiвняно з 2014 роком). Голова Правлiння Халинбаджах В.I. доповiв, протягом 2015 року були вжитi наступнi заходи: ремонт метало форм та їх переобладнання, ремонт пiд'їзних залiзничних колiй, поточний ремонт обладнання ФАЦ (бетоноукладчикiв, бетоновозних вiзкiв, бетонозмiшувачiв, мостових кранiв, кришок камер твердiння), ремонт огорожi пiдприємства, ремонт заводських автодорiг, ремонт та модернiзацiя камер твердiння, ремонт майданчикiв складу готової продукцiї та складу iнертних матерiалiв, ремонт м'якої покрiвлi АПК. Як наслiдок фiнансово - господарської дiяльностi у 2015 роцi Товариством отриманий прибуток у розмiрi 123,0 тис. грн. Голова Правлiння Халинбаджах В.I. звернувся до акцiонерiв iз пропозицiєю щодо затвердження звiту Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Перейшли до обговорення. Бажаючих виступити не було. Запитань вiд акцiонерiв не надходило. По третьому питанню постановили: Звiт Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 161 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з третього питання: Звiт Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. СЛУХАЛИ: звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi у викладеннi Голови Ревiзiйної комiсiї Войцун Валентини Григорiвни (Додаток 4). Войцун В.Г. доповiла акцiонерам, що у звiтному перiодi здiйснювались постiйнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документацiя щодо бухгалтерського облiку вiдповiдає вiдповiдним вимогам i стандартам та достовiрно вiдображає фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. Голова Ревiзiйної комiсiї Войцун В.Г. звернулася до акцiонерiв iз пропозицiєю щодо затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Перейшли до обговорення. Бажаючих виступити не було. Запитань вiд акцiонерiв не надходило. По четвертому питанню постановили: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 161 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з четвертого питання: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2015 рiк. СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Островського Iгоря Володимировича зi звiтом Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2015 рiк (Додаток 5). Заступник Голови Наглядової ради Островський I.В. наголосив на тому, що протягом звiтного року Наглядова рада контролювала дiяльнiсть виконавчого органу, вiдповiдно до Статуту Товариства, заслуховувала звiти виконавчого органу, робила оцiнку його роботи. Засiдання Наглядової ради проводилися вiдповiдно до Статуту, що оформлювалося вiдповiдними протоколами. Заступник Голови Наглядової ради Островський I.В. доповiв, що за звiтний перiод скарг вiд акцiонерiв не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовiльну та виступив iз пропозицiєю щодо затвердження акцiонерами Звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Перейшли до обговорення. Бажаючих виступити не було. Запитань не надходило. По п'ятому питанню постановили: Звiт Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2015 рiк затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 161 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з п'ятого питання: Звiт Наглядової ради ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за 2015 рiк затвердити. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Iванiвну з iнформацiєю, що рiчний звiт Товариства за 2015 рiк та баланс станом на 31.12.2015 року вiдповiдають встановленим нормативам, стандартам (положенням) бухгалтерського облiку та вимогам дiючого законодавства. Медведенко Р.I. звернулась до акцiонерiв iз пропозицiєю щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк та балансу станом на 31.12.2015 року (Додаток 6). Заперечень не надходило. По шостому питанню постановили: 6.1. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк затвердити. 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 161 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з шостого питання: 6.1. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк затвердити. 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити. 7. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2015 рiк та затвердження розмiру дивiдендiв за 2015 рiк. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Iванiвну, яка запропонувала дивiденди за 2015 рiк не нараховувати, а прибуток Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi направити на розвиток пiдприємства (Додаток 7). Перейшли до обговорення. Бажаючих виступити не було. Заперечень не надходило. По сьомому питанню постановили: 7.1. Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати. 7.2.Прибуток Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi направити на розвиток пiдприємства. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 161 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з сьомого питання: 7.1. Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати. 7.2.Прибуток Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi направити на розвиток пiдприємства. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. СЛУХАЛИ: Голову Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Халинбаджаха В.I., який виклав основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Голова Правлiння Халинбаджах В.I. доповiв акцiонерам, що основними напрямками дiяльностi ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" на 2016 рiк залишається проведення поточних ремонтних робiт, а також вживання всiх заходiв, спрямованих на одержання прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його подальшої стабiльної роботи (Додаток 8). Голова Правлiння Халинбаджах В.I. виступив iз пропозицiєю щодо затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Заперечень не надходило. По восьмому питанню постановили: Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 161 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з восьмого питання: Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити. 9. Внесення змiн до Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Островського I.В. iз пропозицiєю не вносити змiн до Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" та не затверджувати нову редакцiю Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон", з погляду на те, що змiни до Закону України "Про акцiонернi товариства" набирають чинностi з 01.05.2016р., а ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" планує змiнити тип Товариства з Публiчного на Приватне. У разi необхiдностi при здiйсненнi своєї дiяльностi Товариству керуватися нормами чинного законодавства України. Заперечень не надходило. По дев'ятому питанню постановили: 9.1. Змiни до Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" не вносити. 9.2. Нову редакцiю Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" не затверджувати. Приступили до голосування Голосували: "за" - 7 161 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Бюлетенiв, що визнанi недiйсними немає. Прийняте рiшення з дев'ятого питання: 9.1. Змiни до Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" не вносити. 9.2. Нову редакцiю Статуту ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" не затверджувати. Питання порядку денного акцiонерами розглянутi повнiстю. Питань та зауважень щодо ведення зборiв не надходило. Протокол про пiдсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв (Додаток 9). Голова зборiв закрила Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Голова Загальних зборiв С.П. Таран Секретар Загальних зборiв М.В. Циганюк Голова Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" В.I. Халинбаджах М.П.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.