ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" за станом на 31 грудня 2016 року 1. Iнформацiя про Компанiю. 2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики. 3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. 4. Основнi засоби 5. Iнвестицiйна нерухомiсть. 6. Запаси. 7. Фiнансовi iнструменти. 8. Дохiд. 9. Податок на прибуток. 10. Прибуток на акцiю. 11. Виплати працiвникам. 12. Джерела невизначеностi оцiнки. 13. Зв'язанi сторони. 14. Подiї пiсля звiтної дати. 15. Прийняття нових та переглянутi стандарти 1. Iнформацiя про Компанiю. Найменування Компанiї - Публiчне акцiонерне товариство "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"; Код ЕДРПОУ - 00132003; Органiзацiйно-правова форма - акцiонерне товариство; Компанiя розташована за адресою: Кiровоградська область, м. Свiтловодськ, вулиця Комсомольська, будинок 36. Дата державної реєстрацiї - 16 грудня 1994 року, зареєстровано Виконавчим комiтетом Свiтловодської мiської ради Кiровоградської областi. Власниками Компанiї є акцiонери - фiзичнi особи, що утримують 10722 простих iменних акцiй на суму 37527 грн. Основною метою ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї , покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, отримання акцiонерами дивiдендiв,а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської дiяльностi. Основними видами дiяльностi Компанiї є: - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва; - Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання; - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; - Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах. Найбiльшу питому вагу займає виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва. Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. Компанiя функцiонує в умовах коли економiка України хоч i визнана ринковою, але продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Стабiльнiсть економiки i вiдповiдно стабiльнiсть дiяльностi Компанiї залежить в значнiй мiрi вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової системи. Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi в умовах, що склалися. 2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики. Основа подання iнформацiї. При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Компанiя керується МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та iншими МСФЗ та МСБО. Вiдповiдно до вказаних МСФЗ та МСБО Компанiя намагається забезпечити, щоб фiнансова звiтнiсть Компанiї, складена за МСФЗ, та її промiжна фiнансова звiтнiсть за частину перiоду, охопленого цiєю фiнансовою звiтнiстю, мiстили високоякiсну iнформацiю. Iстотнi оцiнки, думки та припущення Компанiя робить на основi МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших МСФЗ та МСБО. Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає: - Звiт про фiнансовий стан на кiнець року. - Звiт про сукупний дохiд за перiод (складений за методом "функцiї витрат"). - Звiт про змiни у власному капiталi за перiод. - Звiт про рух грошових коштiв за перiод (складений за "прямим методом"). - Примiтки , що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. Компанiя подає з однаковою значимiстю всi фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової звiтностi. Компанiя складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Компанiя подає фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування. Компанiя розкриває порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду та подає два звiти про фiнансовий стан, по два з усiх iнших звiтiв та вiдповiднi примiтки. Компанiя встановлює суттєвiсть фiнансової звiтностi на рiвнi 1% вiд пiдсумку звiту про фiнансовий стан за перiод. Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Компанiї є українська гривня. Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi. Операцiйнi сегменти. Компанiя розкриває та подає iнформацiю про операцiйнi сегменти у вiдповiдностi до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". Компанiя вiдображає в звiтностi окремо iнформацiю про операцiйний сегмент, який вiдповiдає будь-якому з таких кiлькiсних порогiв: - його вiдображений у звiтностi дохiд, включаючи як продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього та зовнiшнього доходу) всiх операцiйних сегментiв; - абсолютна величина вiдображеного в звiтностi прибутку або збитку становить 10% (або бiльше) бiльшої за абсолютною величиною суми: а) сукупного вiдображеного у звiтностi прибутку всiх операцiйних не збиткових сегментiв б) сукупного вiдображеного у звiтностi збитку всiх операцiйних збиткових сегментiв - його активи становлять 10% (або бiльше) сукупних активiв усiх операцiйних сегментiв. Компанiя визначає за 2016 рiк один операцiйний сегмент - виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва. Основнi засоби. Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Компанiя визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх: - утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; - використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року та грошовою вартiстю бiльше 6000,00 грн. Компанiя, пiсля визнання основного засобу активом, обирає своєю облiковою полiтикою модель "собiвартостi" i облiковує основнi засоби за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Компанiя встановлює лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в сумi 10% вiд собiвартостi основного засобу. Компанiя встановлює такi групи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї: ------------------------------------------------------------------ | Групи | Строки | | | корисної експлуатацiї | |--------------------------------+-------------------------------| |група 1 - земельнi дiлянки | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 2 - капiтальнi витрати на | 15 | |полiпшення земель, не пов'язанi | | |з будiвництвом | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 3 - будiвлi, | 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |споруди, | 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |передавальнi пристрої | 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 4 - машини та обладнання | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |з них: | | |--------------------------------+-------------------------------| |електронно-обчислювальнi машини,| 2 | |iншi машини для автоматичного | | |оброблення iнформацiї, пов'язанi| | |з ними засоби зчитування або | | |друку iнформацiї, пов'язанi з | | |ними комп'ютернi програми (крiм | | |програм, витрати на придбання | | |яких визнаються роялтi, та/або | | |програм, якi визнаються | | |нематерiальним активом), iншi | | |iнформацiйнi системи, | | |комутатори, маршрутизатори, | | |модулi, модеми, джерела | | |безперебiйного живлення та | | |засоби їх пiдключення до | | |телекомунiкацiйних мереж, | | |телефони (в тому числi | | |стiльниковi), мiкрофони i рацiї,| | |вартiсть яких перевищує 2500 | | |гривень | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 5 - транспортнi засоби | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 6 - iнструменти, прилади, | 4 | |iнвентар (меблi) | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 7 - тварини | 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 8 - багаторiчнi насадження| 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 9 - iншi основнi засоби | 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 10 - бiблiотечнi фонди | 3 | |--------------------------------+-------------------------------| | |група 12 - тимчасовi | 5 | |(нетитульнi) споруди | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 13 - природнi ресурси | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 14 - iнвентарна тара | 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 15 - предмети прокату | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 16 - довгостроковi | 7 | |бiологiчнi активи | ------------------------------------------------------------------ |група 17 - капiтальне будiвництво | - | ------------------------------------------------------------------ | група 18 - придбання основних засобiв | - ! ------------------------------------------------------------------ ! група 19 - виготовлення ! - ! основних засобiв ------------------------------------------------------------------ Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в експлуатацiю придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва чи введеннi в експлуатацiю придбаного основного засобу вартiсть об'єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується. Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються, якщо це необхiдно. Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв. Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов'язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року. Iнвестицiйна нерухомiсть. Компанiя визнає iнвестицiйною нерухомiстю таку нерухомiсть, що утримується з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей у вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". Компанiя визнає таку, належну їй iнвестицiйну нерухомiсть: - будiвлi, якi є власнiстю Компанiї та наданi в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду. Компанiя обирає своєю облiковою полiтикою, щодо iнвестицiйної нерухомостi, модель "собiвартостi" i облiковує iнвестицiйну нерухомiсть за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi у вiдповiдностi до аналогiчних об'єктiв основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю. Запаси. Компанiя облiковує запаси у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси". Компанiя оцiнює запаси за меншою з таких величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї, визначених згiдно МСБО 2 "Запаси". Компанiя класифiкує запаси: - виробничi запаси; - виробничi допомiжнi матерiали; - матерiали; - незавершене виробництво; - готова продукцiя; - товари. Компанiя визначає собiвартiсть запасiв за формулою "середньозваженої" собiвартостi. Згiдно з формулою середньозваженої собiвартостi, собiвартiсть кожної одиницi визначається iз середньозваженої собiвартостi подiбних одиниць на початок перiоду та собiвартостi подiбних одиниць, що були придбанi або виробленi протягом перiоду. Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi робiт, послуг Компанiя складає по кожному окремому виду виробленої продукцiї. Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та втрати запасiв визнаються Компанiєю витратами перiоду, в якому вiдбулося списання або втрата. У разi коли запаси розподiляються на iнший актив (як компонент основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної експлуатацiї цього активу. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти Компанiї та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв Компанiї грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з коштiв в банках i касi в функцiональнiй валютi представлення фiнансової звiтностi. Операцiї в iноземнiй валютi. При переведеннi результатiв та фiнансового стану Компанiї у валюту подання фiнансової звiтностi Компанiя керується МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти, вiдображаються Компанiєю у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату проведення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках. Зменшення корисностi активiв. Компанiя застосовує МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" для забезпечення облiку своїх активiв за сумою, яка не є бiльшою нiж сума їх очiкуваного вiдшкодування . Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума, на яку балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму його (її) очiкуваного вiдшкодування визнається збитком вiд зменшення корисностi. Фiнансовi iнструменти. Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Компанiя вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання. Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Компанiя визнає фiнансовим активом будь-який актив, що є: - грошовими коштами; - iнструментом власного капiталу iншого суб`єкта господарювання; - контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив та обмiнювати фiнансовi iнструменти; - контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу. Компанiя створює резерв на погашення сумнiвного фiнансового активу у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" у разi якщо кориснiсть фiнансового активу зменшується. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках i збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв. Компанiя визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання, що є: - контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту господарювання або обмiнювати фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання; - контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу. Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми прямих витрат за операцiями. Доходи i витрати, при припиненнi визнання фiнансового зобов'язання,визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума представленню у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли є здiйснене в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум. Припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання вiдбувається у вiдповiдностi до критерiїв МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Класифiкацiя поточна та непоточна. Операцiйний цикл Компанiї дорiвнює дванадцяти мiсяцям i визнається як час мiж придбанням активiв для переробки та реалiзацiєю їх у грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв. Актив класифiкується як поточний, якщо: - Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму нормальному операцiйному циклi; - Компанiя утримує актив в основному з метою продажу; - Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; - актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв, якщо немає обмеження щодо їх використання. Iншi активи класифiкуються як непоточнi. Зобов'язання класифiкується як поточне, якщо: - Компанiя сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного циклу; - Компанiя утримує це зобов'язання в основному з метою продажу; - зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; - Компанiя не має права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Iншi зобов'язання класифiкуються як непоточнi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Витрати на позики. У вiдповiдностi до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанiя визнає витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу i є собiвартiстю такого активу та iншi витрати на позики, якi визнаються як витрати. Витратами на позики Компанiя вважає витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi у зв`язку iз запозиченням коштiв. Пенсiйнi зобов`язання та iншi виплати персоналу. У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Компанiя визнає: - зобов`язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в майбутньому; - витрати, якщо Компанiя споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам . Компанiя проводить такi виплати працiвникам: - короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, премiї та матерiальнi допомоги; - виплати при звiльненi. Компанiя здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за ставками, що дiють протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи . Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити. Компанiя визнає забезпечення у вiдповiдностi до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Умовнi активи та зобов'язання визнаються Компанiєю у вiдповiдностi до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Оренда. Компанiя застосовує МСБО 17 "Оренда" проводячи операцiї, що передбачають угоди, згiдно з якими орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу. Компанiя класифiкує операцiї з оренди як операцiйну оренду та фiнансову оренду. Облiк, визнання та розкриття iнформацiї про операцiї з оренди проводиться Компанiєю у вiдповiдностi з МСБО 17 "Оренда". Дохiд. Компанiя застосовує МСБО 18 "Дохiд" до облiку доходу, який виникає в результатi таких операцiй i подiй: - продаж товарiв; - надання послуг; - використання активiв Компанiї iншими сторонами, результатом чого є вiдсотки, роялтi та дивiденди. Компанiя оцiнює дохiд за справедливою вартiстю компенсацiї,яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: - Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; - за компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами: - суму доходу можна достовiрно оцiнити; - ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; - витрати, якi були або будуть, понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: - можна достовiрно оцiнити суму доходу; - є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю; - можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; - можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення. Ступiнь завершеностi операцiї визначається методом огляду виконаної роботи. Компанiя класифiкує доходи як: - дохiд вiд звичайної дiяльностi; - прибуток вiд iнших операцiй. Податки на прибуток. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток. Компанiя облiковує поточнi та майбутнi податковi наслiдки: - майбутнього вiдшкодування (компенсацiї) балансової вартостi активiв (зобов`язань), якi визнанi в звiтi про фiнансовий стан Компанiї; - операцiй та iнших подiй поточного перiоду,якi визнанi у фiнансовiй звiтностi Компанiї. Даний стандарт Компанiя застосовує до складу податкiв на прибуток включаючи всi податки, що базуються на оподатковуваному прибутку. Якщо є ймовiрнiсть того, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi активу чи зобов`язання збiльшить (зменшить) суму майбутнiх податкових платежiв порiвняно з тим, якими вони були у разi вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або компенсацiї, Компанiя, визнає вiдстрочене податкове зобов`язання (вiдстрочений податковий актив). Подiї пiсля звiтної дати. У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Компанiя визначає сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Компанiя визначає два типа подiй: - подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду(подiї, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду); - подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду). Згiдно вимог МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Компанiя коригує фiнансову звiтнiсть стосовно подiй пiсля звiтного перiоду та розкриває iнформацiю про такi коригування. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати,якi не є коригуючими подiями,вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. Зв'язанi сторони. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, необхiдну для привернення уваги до можливого впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток, спричиненого iснуванням зв'язаних сторiн, а також операцiями та залишками заборгованостi. 3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi припущення про безперервнiсть. Компанiя вважає що за станом на 31 грудня 2016 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. За рiк, що закiнчився, Компанiя не отримала фiнансового результату дiяльностi. За попереднiй 2015 рiк Компанiя визнала результатом своєї дiяльностi прибуток в сумi 123 тис. грн. Компанiя планує в 2017 роцi досягти позитивного фiнансового результату. Чистi активи Компанiї за станом на 31 грудня 2015 року були визнанi в сумi 11105 тис. грн. i розрахованi шляхом вирахування iз суми поточних i непоточних активiв Компанiї суми поточних i непоточних зобов'язань Компанiї. Чистi активи Компанiї за станом на 31 грудня 2016 року визнанi в сумi 11105 тис. грн. i розрахованi шляхом вирахування iз суми поточних i непоточних активiв Компанiї суми поточних i непоточних зобов'язань Компанiї. Для порiвняння сума акцiонерного капiталу за станом на 31 грудня 2016 року становить 38 тис. грн. Таким чином вартiсть чистих активiв бiльше акцiонерного капiталу i вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. (зi змiнами та доповненнями). 4. Основнi засоби. Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2016 року визначена в сумi 26398 тис. грн. Собiвартiсть придбання - 66745 тис. грн., амортизацiя - 40347 тис. грн. Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiляються : Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 21429 тис. грн. Машини та обладнання - 4703 тис. грн. Транспортнi засоби - 130 тис. грн. Iнструменти, прилади, iнвентар - 136 тис. грн. За перiод 2016 року Компанiя придбала основнi засоби: - Iнструменти, прилади, iнвентар - 6 тис. грн.; - Машини i обладнання - 369 тис. грн.; - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 131 тис. грн. Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам за 2016 рiк становить 506 тис. грн. За перiод 2016 року основних засобiв Компанiї вибувало на суму 8 тис. грн.: - Транспортнi засоби - 8 тис. грн. За звiтний перiод Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 2320 тис. грн. Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби. Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2015 року була визначена в сумi 28290 тис. грн. Собiвартiсть придбання - 66403 тис. грн., амортизацiя - 38113 тис. грн. Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiлялися в 2015 роцi: Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 22622 тис. грн. Машини та обладнання - 5216 тис. грн. Транспортнi засоби - 168 тис. грн. Iнструменти, прилади, iнвентар - 152 тис. грн. Капiтальне будiвництво - 132 тис. грн. За перiод 2015 року Компанiя придбала основнi засоби: - Iнструменти, прилади, iнвентар - 22 тис. грн.; - Машини i обладнання - 5 тис. грн. Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам за 2015 рiк становила 27 тис. грн. За перiод 2015 року основних засобiв Компанiї не вибувало. За перiод 2015 року Компанiєю було проведено дооцiнку основних засобiв згiдно Наказу вiд 30 грудня 2015 року на суму 11479 тис. грн. i створено капiтал у дооцiнках. За минулий перiод Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 2764 тис. грн. 5. Iнвестицiйна нерухомiсть. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2016 року визначена в сумi 464 тис. грн. Собiвартiсть придбання - 815 тис. грн., накопичена амортизацiя - 351 тис. грн. За 2016 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї по iнвестицiйнiй нерухомостi в сумi 62 тис. грн. В 2016 роцi Компанiя не здiйснювала полiпшення iнвестицiйної нерухомостi. Вибуття iнвестицiйної нерухомостi в 2016 роцi не було. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2015 року була визначена в сумi 526 тис. грн. Собiвартiсть придбання - 815 тис. грн., накопичена амортизацiя - 289 тис. грн. За 2015 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї по iнвестицiйнiй нерухомостi в сумi 52 тис. грн. В 2015 роцi Компанiя не здiйснювала полiпшення iнвестицiйної нерухомостi. Вибуття iнвестицiйної нерухомостi в 2015 роцi не було. 6. Запаси. За станом на 31 грудня 2015 року компанiя визначала у складi поточних активiв запаси в сумi 6069 тис. грн. За станом на 31 грудня 2016 року компанiя визнає у складi поточних активiв запаси в сумi 7959 тис. грн. Запаси Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї за станом на 31 грудня 2016 року не вiдображенi. Компанiя класифiкувала запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та визначала на 31 грудня 2015 року такi класи запасiв: - виробничi запаси - 658 тис. грн.; - готова продукцiя - 4905 тис. грн.; - товари - 506 тис. грн. Компанiя класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та визначає на 31 грудня 2016 року такi класи запасiв: - виробничi запаси - 1330 тис. грн.; - готова продукцiя - 6629 тис. грн. У вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики Компанiя визначає собiвартiсть запасiв за формулою середньозваженої собiвартостi. Таким чином одиницi запасiв, якi залишилися за станом на 31 грудня 2016 року є такими, що визначенi за формулою середньозваженої собiвартостi. Компанiя застосовує дану формулу до всiх запасiв, що визнанi в залишках на 31 грудня 2016 року. Балансова вартiсть запасiв, якi реалiзованi, визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. За 2015 рiк Компанiя визнає 35931 тис. грн. та за 2016 рiк - 30096 тис. грн. запасiв, що визнанi витратами перiоду. 7. Фiнансовi iнструменти. Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Компанiя за 2016 рiк визнала фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання. За станом на 31 грудня 2016 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi активи: За станом на 31 грудня 2016 року Компанiя визнає поточну торговельну дебiторську заборгованiсть в сумi 848 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошовi кошти за реалiзовану продукцiю, реалiзованi товари, наданi послуги: вiд вiтчизняних покупцiв - 615 тис. грн.; вiд iноземних покупцiв - 233 тис. грн. Аванси з податкiв та iнших платежiв за 2016 рiк в сумi - 141 тис. грн.: - передоплата по обов'язковим соцiальним внескам в сумi - 11 тис. грн.; - передоплата по податку на додану вартiсть - 125 тис. грн.; - передоплата по iншим податкам - 4 тис. грн.; - аванси з податку на прибуток в сумi - 1 тис. грн. Передоплати вiтчизняним постачальникам в сумi - 478 тис. грн. Компанiя визнає за станом на 31 грудня 2016 року поточним фiнансовим активом грошовi кошти, що знаходяться на поточних рахунках банкiвських установ в сумi - 31 тис. грн.: - в нацiональнiй валютi - 31 тис. грн. За станом на 31 грудня 2016 року Компанiя визнає поточним фiнансовим активом заборгованiсть в сумi - 36 тис. грн., що є складовою розрахункiв з податку на додану вартiсть у вiдповiдностi до Податкового кодексу України та iншу заборгованiсть в сумi - 21 тис. грн. За станом на 31 грудня 2016 року компанiя визнає такi непоточнi фiнансовi зобов'язання : За станом на 31 грудня 2016 року Компанiя визнає не поточним фiнансовим зобов'язанням довгостроковi векселi виданi, в сумi 5531 тис. грн. За станом на 31 грудня 2016 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi зобов'язання : За станом на 31 грудня 2016 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги вiтчизняним постачальникам в сумi - 16896 тис. грн. Аванси отриманi вiд вiтчизняних покупцiв та замовникiв Компанiї на 31 грудня 2016 року складають - 2190 тис. грн. Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2016 року поточну заборгованiсть по податкам та iншим платежам, крiм податку на прибуток, в сумi 84 тис. грн.: - по податку з доходiв фiзичних осiб в сумi - 28 тис. грн.; - по податку на землю - 6 тис. грн.; - по вiйськовому збору - 4 тис. грн.; - iншi податки - 2 тис. грн.; - по соцiальному страхуванню в сумi - 44 тис. грн. За станом на 31 грудня 2016 року Компанiя визнає поточними фiнансовими зобов'язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi - 260 тис. грн. Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання Компанiя на 31 грудня 2016 року визнає в сумi - 196 тис. грн., в тому числi: - поточна заборгованiсть по розрахункам за пiдзвiтними коштами - 11 тис. грн.; - поточна заборгованiсть з податку на додану вартiсть , що виникла внаслiдок застосування норм Податкового Кодексу України в сумi - 179 тис. грн.; - iншi поточнi фiнансовi зобов'язання - 6 тис. грн. Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв власного капiталу у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка" та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання". Акцiонерний капiтал компанiя визнає в сумi - 38 тис. грн. Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2016 року це статутний капiтал товариства, що становить 37527 грн. i подiлено на 10722 простих iменних акцiй вартiстю 3,50 грн. кожна. Форма iснування акцiй бездокументарна. Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено повнiстю за 10722 простих iменних акцiй на загальну суму - 37527 грн., що складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу. За станом на 31 грудня 2016 року Компанiєю не створено резерв на покриття можливих збиткiв. За станом на 31 грудня 2016 року Компанiя визнає капiтал у дооцiнках в сумi - 11479 тис. грн. Компанiя за станом на 31 грудня 2016 року визнає балансовий збиток в сумi - 412 тис. грн., та на 31 грудня 2015 року визнавала балансовий збиток в сумi - 412 тис. грн. Сума власного капiталу за станом на 31 грудня 206 року становить - 11105 тис. грн. Вартiсть чистих активiв вiдповiдає законодавству України. 8. Дохiд. Компанiя застосовує МСБО 18 "Дохiд" до облiку доходу, який виникає в результатi звичайної та iншої дiяльностi та визнає за звiтний 2016 рiк такi доходи: 1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi: - продаж товарiв - 32181 тис. грн., у тому числi: - виготовлена власна продукцiя - 31618 тис. грн.; - поточнi активи - 346 тис. грн.; - реалiзацiя iноземної валюти - 52 тис. грн. - iнша власна продукцiя - 165 тис. грн. - надання послуг - 2927 тис. грн., у тому числi: - послуги по доставцi - 2653 тис. грн.; - послуги гуртожитку - 86 тис. грн.; - операцiйна оренда - 188 тис. грн. Компанiя розкриває та подає iнформацiю у єдиному звiтi про прибутки та збитки за 2016 рiк у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" за методом "функцiї витрат": Дохiд вiд продажу - 32403 тис. грн.; Собiвартiсть реалiзацiї - 27823 тис. грн.; Валовий прибуток - 4580 тис. грн.; Iншi операцiйнi доходи - 2653 тис. грн.; Адмiнiстративнi витрати - 3199 тис. грн.; Витрати на збут - 3386 тис. грн.; Iншi операцiйнi витрати - 614 тис. грн.; Iншi доходи - 52 тис. грн.; Iншi витрати - 86 тис. грн.; Прибуток (збиток) за рiк - 0 тис. грн. Компанiя розкриває додаткову iнформацiю про характер витрат за 2016 рiк: - матерiальнi витрати та послуги - 24525 тис. грн.; - витрати на виплати працiвникам - 6150 тис. грн.; - витрати на соцiальнi заходи - 1437 тис. грн.; - витрати на амортизацiю - 2296 тис. грн.; - iншi витрати - 614 тис. грн. Компанiя застосовувала МСБО 18 "Дохiд" до облiку доходу, який виникає в результатi звичайної та iншої дiяльностi та визнавала за 2015 рiк такi доходи: 1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi: - продаж товарiв - 41651 тис. грн., у тому числi: - виготовлена власна продукцiя - 40811 тис. грн.; - поточнi активи - 840 тис. грн. - надання послуг - 4350 тис. грн., у тому числi: - послуги по доставцi - 4128 тис. грн.; - послуги гуртожитку - 58 тис. грн.; - операцiйна оренда - 164 тис. грн. Компанiя розкривала та подавала iнформацiю у єдиному звiтi про прибутки та збитки за 2015 рiк у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" за методом "функцiї витрат": Дохiд вiд продажу - 46001 тис. грн.; Собiвартiсть реалiзацiї - 36204 тис. грн.; Валовий прибуток - 9797 тис. грн.; Iншi операцiйнi доходи - 9897 тис. грн.; Адмiнiстративнi витрати - 3771 тис. грн.; Витрати на збут - 5651 тис. грн.; Iншi операцiйнi витрати - 9581 тис. грн.; Iншi доходи - 89 тис. грн.; Iншi витрати - 657 тис. грн.; Прибуток за рiк - 123 тис. грн. До складу iнших витрат Компанiї за 2015 рiк увiйшли: - визнанi штрафи, пенi, неустойки - 53 тис. грн.; - витрати вiд iнших операцiй - 604 тис. грн. Компанiя розкривала додаткову iнформацiю про характер витрат за 2015 рiк: - матерiальнi витрати та послуги - 43793 тис. грн.; - витрати на виплати працiвникам - 5889 тис. грн.; - витрати на соцiальнi заходи - 2464 тис. грн.; - витрати на амортизацiю - 2816 тис. грн.; - iншi витрати - 657 тис. грн. 9. Податок на прибуток. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток. За станом на 31 грудня 2016 року у складi поточних фiнансових активiв Компанiя визнає аванси з податку на прибуток в сумi - 1 тис. грн. За станом на 31 грудня 2015 року у складi поточних фiнансових активiв Компанiя визнавала аванси з податку на прибуток в сумi - 75 тис. грн. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає, що за станом на 31 грудня 2016 року майбутнi податковi наслiдки вiдсутнi. 10. Прибуток на акцiю. У вiдповiдностi до МСБО 33 "Прибуток на акцiю" компанiя обчислює за 2016 рiк, що закiнчився, базисний прибуток на акцiю утримувачiв звичайних акцiй. Базисний прибуток на акцiю обчислюється за допомогою дiлення прибутку, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2016 року. Прибуток , який вiдносився до утримувачiв звичайних акцiй, компанiя визнавала за результатами 2015 року в сумi - 123 тис. грн. Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2015 року, становила 10722 штук. Базисний прибуток на акцiю компанiя визнавала за 2015 рiк в сумi 11,47174 грн. Базисний прибуток (збиток) на акцiю Компанiя не визначає за 2016 рiк тому, що вiдсутнiй фiнансовий результат за результатами фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Компанiя у 2016 роцi не нараховувала та не виплачувала дивiденди за 2015 рiк. 11. Виплати працiвникам. У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" компанiя розкриває iнформацiю стосовно короткострокових виплат працiвникам за 2016 рiк , таких як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки, а також виплати на соцiальне забезпечення. Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток за 2015 рiк було нараховано - 5889 тис. грн., єдиного соцiального внеску за 2015 рiк було нараховано - 2464 тис. грн. За станом на 31 грудня 2015 року у звiтi про фiнансовий стан Компанiї було визначено поточну заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi - 440 тис. грн. Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток за 2016 рiк нараховано в сумi - 6150 тис. грн., єдиний соцiальний внесок за 2016 рiк нараховано в сумi - 1437 тис. грн. За станом на 31 грудня 2016 року у звiтi про фiнансовий стан Компанiї визначено поточну заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi - 260 тис. грн. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Компанiї за 2016 рiк складає - 114 осiб. 12. Джерела невизначеностi оцiнки. Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi, а також пов'язанi з ними розкриття iнформацiї вимагають вiд управлiнського персоналу Компанiї здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки звiтностi. Управлiнський персонал Компанiї проводить оцiнки на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися в майбутньому. Однак невизначенiсть цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, в майбутньому. Основнi невизначеностi: - амортизацiя основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi 'рунтується на здiйснених управлiнським персоналом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання цих активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiни ринкових умов та iнших чинникiв, котрi важко передбачити. Подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних вiдрахувань. 13. Зв`язанi сторони. Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває iнформацiю щодо зв'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк. Зв'язаними сторонами Компанiї є акцiонери-фiзичнi особи : - Островський Iгор Володимирович - акцiонер, котрий утримує акцiї, що складають 29,71460548405 % статутного капiталу Компанiї; - Близнюк Алiна Сергiївна - акцiонер, котрий утримує акцiї, що складають 26,30106323447% статутного капiталу Компанiї. Зв'язаними особами Компанiї є члени провiдного управлiнського персоналу: Голова правлiння - Халинбаджах Володимир Iллiч. За станом на 31 грудня 2016 року облiковуються поточнi фiнансовi зобов`язання за розрахунками зi зв'язаними сторонами в сумi - 250 тис. грн. 14. Подiї пiсля звiтної дати. У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" компанiя визначає сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi за 2016 рiк до випуску. Компанiя стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2016 рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за 2016 рiк. 15. Прийняття нових та переглянутi стандарти У сiчнi 2016 року Рада з МСБО затвердила змiни до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв". Цi виправлення призвели до включення в Стандарт нового роздiлу "Змiни в зобов'язаннях, що виникли в результатi фiнансової дiяльностi". Суть нових вимог полягає у тому, аби у фiнансовiй звiтностi розкривалася розширена iнформацiя про кредиторську заборгованiсть, що стосується фiнансової дiяльностi. Стандарт передбачає звiрення залишкiв зобов'язань, що виникли в рамках фiнансової дiяльностi, на початок i кiнець року. У сiчнi 2016 року Рада з МСБО затвердила змiни до МСБО 12 "Податки на прибуток", щодо визнання вiдстроченого податкового активу за нереалiзованими збитками. До Стандарту включено приклад, що iлюструє ситуацiю з визнанням вiдстроченого податкового активу в операцiї появи тимчасової податкової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, яка стала результатом переоцiнки боргового фiнансового iнструмента. У груднi 2016 року Рада з МСБО затвердила змiни до МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання". Мета цих змiн уточнити: якщо частка участi в дочiрньому, спiльному або асоцiйованому пiдприємствi класифiкується як утримувана для продажу чи елемент припиненої дiяльностi, то в примiтках має розкриватися вся необхiдна за МСФЗ 12 iнформацiя. Пiсля того як Мiнiстерство фiнансiв України оприлюднить данi змiни, вони будуть застосованi до фiнансової звiтностi по МСФЗ за 2017 рiк. Голова правлiння Халинбаджах В.I. Головний бухгалтер Медведенко Р.I.

д/н

д/н